27. GK – Skončila sa generálna kapitula, čas milosti a prítomnosti Ducha

(Rím, Taliansko, 14. apríla 2014) – „Skutočný čas milosti a prítomnosti Ducha“, taká je skúsenosť, ktorú prežili účastníci 27. Generálnej kapituly Saleziánskej spoločnosti, ktorá sa skončila v sobotu 12. apríla. Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime dal svojmu záverečnému príhovoru k vyše dvesto spolubratom názov: „Príležitosť patriť viac Bohu, viac bratom a viac mladým“. Zhrnul tak tri hlavné body témy kapitula, ktoré stanovil ešte don Pascual Chávez: mystici Ducha, proroci bratstva a sluhovia mladých.

Kapitula sa počas siedmych týždňov venovala téme „evanjeliová radikálnosť – práca a miernosť“. Zhrnutie a závery pre život a prácu saleziánov na celom svete sú obsiahnuté v záverečnom dokumente.„Ako don Bosco, v dialógu s Pánom, kráčame spoločne vedení Duchom a máme skúsenosť bratského života ako na Valdoccu, v disponovanosti pre plánovanie a spoluprácu, na ceste na periférie, aby sme sa tak stávali prorockými znakmi v službe mladých.“ A aby sa „príležitosť stala udalosťou milosti“, treba sa dať viesť a sprevádzať Božím Slovom, ktoré pripomína, že bez koreňov nemožno prinášať dobré ovocie, a preto ratolesti musia zostávať zjednotené s viničom.

Hlavný predstavený, don Ángel Fernández Artime, neskrýva výzvu, ako prvú medzi všetkými, žiť hlboký vnútorný život, „ktorý nie je našou najsilnejšou stránkou“. A preto treba vzývať Ducha Svätého, aby sme mali silu zvrátiť túto situáciu. … Treba urgentne evanjelizovať mladých, kráčajú s nimi, aby sme spoločne čelili výzvam. Toto saleziánske poslanie sa uskutočňuje v zdieľaní so spoluzodpovednými laikmi a saleziánskou rodinou.

Program posledného dňa kapituly sa skladal zo spoločného slávenia eucharistie, v ktorej don Artime predniesol homíliu pre všetkých, potom nasledoval v aule jeho záverečný príhovor a regulátor 27. generálnej kapituly, don Francesco Cereda, ju potom vyhlásil za ukončenú.

Účastníci generálnej kapituly zaslali všetkým spolubratom saleziánom osobitné posolstvo. Píšu v ňom okrem iného: „Želáme si pre naše komunity jednoduchý spôsob života, poznačený radosťou evanjelia a zanietením pre Kráľovstvo. Chceme žiť ako muži, ktorí sú poznačení silnou skúsenosťou Boha a s nohami na zemi, schopní zdôvodniť nádej, ktorú si nosíme v srdciach, s úplným, autentickým a celostným darovaním sa; vložení do hľadania periférií a púští tých najopustenejších mladých.“Celé posolstvo uverejňujeme v sekcii 27. generálna kapitula – TU.

Hlavný predstavený adresoval tiež na záver dňa všetkým spolubratom na celom svete, saleziánskej rodine a mladým, prostredníctvom agentúry ANS a jej YouTube kanálu, večerné slovko, ktoré prinášame v osobitnom článku.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.