29 GK: Nechceme sa stratiť vo frázach, ktoré možno znejú dobre, ale nedotýkajú sa života

(Rím, 4. októbra 2023) – Pri príležitosti vyslania saleziánov na misie v nedeľu 24. septembra 2023 v Turíne-Valdoccu vyhlásil hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime tému 29. generálnej kapituly (29. GK): „NADŠENÍ PRE JEŽIŠA KRISTA, ZAMERANÍ NA MLADÝCH ĽUDÍ. Za verné a prorocké prežívanie nášho saleziánskeho povolania“.

„V deň, keď na Valdoccu spoločne slávime 154. misijnú výpravu, ako to urobil náš otec don Bosco 11. novembra 1875, pociťujem aj ja radosť z toho, že sa s vami môžem podeliť o reflexiu a rozhodnutie, ktoré sme v týchto dňoch po širokej konzultácii s provinciami prijali o našej nadchádzajúcej XXIX. generálnej kapitule,“ vyjadril sa hlavný predstavený pri oznamovaní témy 29. GK.

Pri predstavení hlavných bodov listu o zvolaní 29. GK, ktorý bude vydaný v súlade so 150. článkom Saleziánskych stanov a bude zverejnený v najbližších dňoch, hlavný predstavený ilustroval hlboké dôvody výberu tejto témy a potvrdil, že je to „ovocie bohatej a hlbokej reflexie, ktorú sme uskutočnili v generálnej rade na základe odpovedí, ktoré sme dostali od provincií, a vízie, ktorú máme o Kongregácii v tomto čase“.

Ako „hlavný znak jednoty Kongregácie v jej rozmanitosti“ (Stanovy, čl. 146) sa 29. generálna kapitula začne v Turíne-Valdoccu 16. februára 2025 a skončí sa 12. apríla 2025, v predvečer Veľkého týždňa, v ten istý deň, keď don Bosco prišiel so svojimi chlapcami na Valdocco v roku 1846 a prispôsobil tam kôlňu pre kaplnku.

Okrem toho 10. nástupca dona Bosca oznámil aj to, kto bude regulátorom kapituly: don Alphonse Owoudou, regionálny radca pre Afriku a Madagaskar.

Toto rozhodnutie, ktoré hlavný predstavený vysvetlil, padlo „po preskúmaní histórie posledných generálnych kapitúl a ich regulátorov a s prihliadnutím na realitu našej Kongregácie, kultúrnu a etnickú rozmanitosť, ako aj na rast Kongregácie, najmä v regióne Afriky a Madagaskaru, ale aj južnej Ázie a niektorých oblastí východnej Ázie a Oceánie“.

Vychádzajúc zo samotného cieľa generálnej kapituly, ktorým je „ponúknuť moment plánovania, v ktorom sa prehĺbia hlavné výzvy, ktorým Kongregácia čelí, a vyberú sa hlavné línie činnosti pre jej budúcnosť“ (porov. Pravidlá), hlavný predstavený zdôrazňuje, že „je tu túžba a očakávanie odvážnej generálnej kapituly, v ktorej sa veci riešia; nechceme sa stratiť vo frázach, ktoré možno znejú dobre, ale nedotýkajú sa života. Vo všeobecnosti si spolubratia želajú vidieť Saleziánsku kongregáciu vždy vernú Pánovi a spolu s ním vernú donovi Boscovi. Chceli by, aby sme všetci boli tými, ktorí žijú s týmto nadšením pre Boha a pre poslanie“.

„Dôležité je,“ dodal hlavný predstavený, keď hovoril o 29. GK, „aby sme rástli v pocite zasvätenia sa Bohu a zároveň boli významní, prorockí. Preto sa chceme uberať cestou konkrétnosti, veľmi praktickou cestou, zdieľaním aj osvedčenými postupmi“.

Téma generálnej kapituly, vysvetlil don Á. F. Artime, je jedinečná a je rozdelená do troch tém:

1. téma: Animácia a starostlivosť o skutočný život každého saleziána2. téma: Spoločne saleziáni, saleziánska rodina a laici „s“ a „pre“ mladých3. téma: Odvážne overovanie a reorganizácia riadenia kongregácie na všetkých úrovniach

S veľkou nádejou a dôverou uzatvára hlavný predstavený svoj list prosbou o požehnanie Panny Márie a zveruje jej prípravu a slávenie 29. GK: „Nech nás naša Matka Pomocnica kresťanov, Matka Cirkvi sprevádza tak, ako sprevádzala dona Bosca počas celého jeho života, až do chvíle, keď si uvedomil, že „ona urobila všetko“.

Zdroj: infoans.org

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.