3. deň deviatnika k Panne Márii Pomocnici – SPRIEVODKYŇA NA CESTE VIERY

Mária nás vedie na ceste viery

Zdá sa, že naozaj nemôžme podceňovať význam Panny Márie v živote, duchu a v diele dona Bosca. Je jedným z tých svätcov, ktorí najlepšie vyzdvihli postavu Márie ako ústredný, a vôbec nie ako okrajový prvok v Božom pláne. Don Bosco ukázal faktami, že mariánska úcta je základným, a nie doplnkovým rozmerom viery. Nerobil to na teoretickej, reflexívnej, teologicko-duchovnej úrovni, ale na praktickej, výchovno-pastoračnej úrovni svedectva života.

Komentár hlavného predstaveného

Zamyslime sa spoločne nad slovami nášho milovaného pápeža Františka, ktoré vyjadril v apoštolskej exhortácii Gaudete et exultate: „Na to, aby sme boli svätí, nie je potrebné byť kardinálom alebo biskupom, kňazom, rehoľníkom alebo rehoľníčkou.“ Často sa nám stáva, že si myslíme, že svätosť je privilégium vyhradené pre tých, ktorí sa dokážu stiahnuť zo sveta a úplne sa venovať modlitbe, ale nie je to tak. Každý z nás je v kontexte svojho života povolaný žiť s láskou a ponúkať svoje svedectvo viery.

Cesta k svätosti je cesta, ktorú naznačil Ježiš, ale na tejto ceste nás sprevádza aj jeho matka Mária. Ona je živou podobou Boha, dokonalým vzorom, ktorý nám ukazuje, ako sa mu pripodobniť. Mária je akoby prototypom, podľa ktorého Duch Svätý formoval samotného Bohočloveka, Ježiša. V dieťati Ježišovi sa spája ľudská aj božská prirodzenosť. Tí, ktorí sa zveria Márii a nechajú sa formovať Duchom Svätým, získavajú jedinečnú krásu a svätosť. Toto je určite najrýchlejšia a najstrmšia cesta k svätosti.

Pre nás, členov saleziánskej rodiny, je dôležité pamätať na to, že Duch Svätý zjavil donovi Boscovi tajomstvo ako spoznávať Máriu. Ona je ako „tajná záhrada“, z ktorej čerpáme zo „zapečateného prameňa“ vodu milosti v hojnosti, aby sme ju štedro rozdávali mladým.

Mária si nič nenecháva pre seba, ale vždy nás vedie k Ježišovi. Ona je úžasnou ozvenou Boha: keď voláme „Mária!“, ona odpovedá „Môj Boh!“.

Na záver by som rád spomenul ešte jednu vec. Nájsť Máriu neznamená byť oslobodený od krížov a utrpenia, skutočne Mária dáva všetkým svojim deťom kúsok z toho stromu života, ktorým je Ježišov kríž. Ako dobrá matka, keď musí dieťaťu podať horký liek, snaží sa mu ho osladiť svojou prítomnosťou a milými slovami. Takto nás Mária robí účastnými na kríži svojho Syna.

Nech nás toto poznanie sprevádza na našej ceste viery a inšpiruje nás nasledovať Máriin príklad v úsilí o svätosť.

Svedectvo

Leandro Aballay, Argentina – nájdete vo videu (05:51)

Modlitba zverenia sa Panne Márii

Panna Mária, chrám Ducha Svätého,
ktorá si vždy stála nežne a rozvážne pri svojom Synovi,
neopúšťaj nás, keď cesta preveruje naše sily.
Vezmi nás za ruku a podporuj nás v temných chvíľach, keď naša viera ochabuje.
Veď nás k Ježišovi, prameňu milosti
aby sme z neho hojne čerpali živú vodu
a štedro ju rozdávali mladým ľuďom, takto zmiernili ich utrpenie
a dávali nový život ich srdciam vyprahnutým závislosťami,
pominuteľnými pôžitkami a osamelosťou.
Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.