Ako sa prejavila úcta dona Bosca k svätému Jozefovi

(Rím, 19. marca 2021) – V tomto roku svätého Jozefa môže saleziánska rodina viac hľadieť na dona Bosca, aby sa od neho učila ako nasledovať tohto Ježišovho opatrovníka.

Z mnohých spisov sa ukazuje, ako veľmi don Bosco mal rád svätého Jozefa: vybral ho medzi patrónov oratória, remeselníkov zveril pod jeho ochranu a pre študentov ho vyhlásil za patróna pri skúškach.

Okrem toho don Bosco zdôrazňuje o svätom Jozefovi, že je ochrancom umierajúcich. V texte modlitebnej knižky pre mladých „Vystrojený mladík“ píše: „Svätý Jozef, keďže mal závideniahodný dar umierať v prítomnosti Ježiša a Márie, je nám daný ako ochranca umierajúcich. Preukazujme počas nášho života úctu svätému Jozefovi, aby nám stál na pomoci vo chvíli smrti“.

Večer 17. februára, ako nám to prinášajú Životopisné pamäte, don Bosco takto hovorieval svojim chlapcom: „Zajtra sa začína mesiac svätého Jozefa a želám si, aby ste sa všetci dali pod jeho ochranu: ak ho budete vzývať zo srdca, získa vám to akúkoľvek milosť či duchovnú alebo časnú, ktorú len môžete potrebovať. Keď sa ráno zobudíte, povedzte: Ježiš, Jozef, Mária, dávam vám svoje srdce a dušu. Večer pred spaním: Ježiš, Jozef, Mária, pomáhajte mi v poslednej chvíli“.

V roku 1867 don Bosco publikoval Život svätého Jozefa, v ktorom zozbieral materiál z evanjelií a zo spisov, ktoré vtedy kolovali. Kniha má 22 kapitol a tiež krátku zbierku modlitieb k Ježišovmu pestúnovi. V texte don Bosco píše: „Vari nemáme veriť, že medzi blaženými, ktorých si nábožne ctíme, svätý Jozef nie je, po Márii, najmocnejší pred Bohom a správne si zasluhuje našu dôveru a našu úctu?“

Don Bosco sa veľmi radoval, keď 8. decembra 1870 Pius IX. vyhlásil svätého Jozefa za ochrancu univerzálnej Cirkvi; a v roku 1871 don Bosco vyhlásil, že vo všetkých saleziánskych domoch sa má zachovávať 19. marca deň pokoja – na civilnej úrovni práve vtedy v Piemonte bol tento sviatok vymazaný z počtu sviatočných dní.

V kostoloch, ktoré don Bosco postavil, vždy chcel, aby sa urobil aj oltár svätého Jozefa. A tak v Bazilike Márie Pomocnice v Turíne, aj v Bazilike Božského Srdca v Ríme ešte i dnes môžeme obdivovať dve žiarivé vyobrazenia svätého Jozefa, spolu s Máriou a Ježišom.

Obraz v bazilike v Turíne namaľoval ten istý maliar Lorenzone, ktorý je autorom aj hlavného obrazu Pomocnice, a zadanie mu dal sám don Bosco, ktorý chcel, aby bol svätý Jozef zobrazený v strede s Ježiškom v náručí, ktorý drží košík s ružami a podáva ich po jednej otcovi a ten ich necháva padať ako milosti na oratórium na Valdoccu.

Bazilika v Ríme mala byť dokonca pôvodne zasvätená svätému Jozefovi. Obraz na oltári svätého Jozefa vyjadruje skutočne majestátnu postavu ochranu univerzálnej Cirkvi – Jozef má ruku nad Bazilikou svätého Petra, ktorú k nemu prináša anjel.

Na oboch obrazoch navrchu sú dvaja cherubíni držiaci stuhu s nápisom: „Ite ad Joseph“ – „Choďte za Jozefom!“

Podľa ANS spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.