Blahoslavený Titus na návšteve vo farnostiach

(Trenčín – Opatová, 19. decembra 2017) – V troch farnostiach Nitrianskej diecézy a v jednej Trnavskej sa uskutočnila prezentácia života a odkazu dona Titusa Zemana. V piatok 27. októbra sa viac o novom slovenskom blahoslavenom dozvedeli veriaci z farnosti Trenčín – Opatová, o týždeň neskôr 3. novembra to bola farnosť Močenok, 17. novembra farnosť Prašice a 17. decembra farnosť Cífer.

Uvedené farnosti navštívil salezián don Jozef Luscoň. Kazateľ zdôraznil, že aj dnešní kresťania sú pozvaní zasadiť sa za dobro a spásu druhých a k rastu vo svätosti. Poukázal tiež na hodnotu kňazstva, za ktorú don Titus, ale aj sestra Zdenka Schelingová priniesli tú najvyššiu obetu.

Po svätých omšiach mali veriaci možnosť uctiť si relikviu blahoslaveného. Mnohí zostali aj na prednáške, počas ktorej don Luscoň priblížil prítomným životné cesty, obetu i utrpenie dona Titusa a tých, ktorým pomohol prejsť štátnu hranicu a uskutočniť svoje kňazské povolanie.

Stretnutie v každej farnosti malo svoje špecifiká. V Trenčíne – Opatová sa narodil zosnulý salezián don Teodor Gavenda. Niektorí z prítomných uvažovali: "Asi sa Titus dohodol s Teodorom v nebi, že k nám treba prísť a povzbudiť nás." V Močenku sa medzi prítomnými našla neter saleziána dona Ernesta Blehu, s ktorým sa don Titus kamarátil a ktorý účinkoval v trnavskom saleziánskom stredisku na Kopánke. Veriaci v Prašiciach sú zase známi svojimi originálnymi obrazmi z plodov zeme. Tento rok usmernili svoje umenie na zobrazenie dona Titusa Zemana a jeho čností. V Cíferi, v arcidiecéznom hospici žije vyše 90 ročný kňaz, dôstojný pán Jozef Lefler, ktorého učil chémiu najprv salezián don Fabera, a potom sa im venoval aj don Titus. Na otázku, aký bol, odpovedal: "Titusko nebol lumen, hviezda ako don Valábek či don Strečanský alebo don Šándor. Tí vystupovali pred mladých a strhali ich do rôznych aktivít. Don Zeman bol trochu utiahnutý, ale veľmi priateľský, pracovitý a ochotný každému pomôcť. Pracoval v tichosti, ale veľmi účinne."   

Na realizácii prezentácií života blahoslaveného dona Titusa Zemana vo farnostiach sa organizačne podieľali aj členovia združenia Benesco z Močenku.

Informoval Juraj Lenický

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.