Deviatnik k rómskym bl. mučeníkom – 6. deň

Modlime sa dnes za všetkých väzňov.

(Len na Slovensku máme uväznených vyše 8 000 mužov a takmer 700 žien).

„Kohorta, veliteľ a židovskí sluhovia Ježiša chytili, zviazali ho“ (Jn 18, 12). „Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa: ‚Akú žalobu podávate proti tomuto človeku?‘ Odpovedali mu: ‚Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali‘“ (Jn 18, 28 – 30).

Zefirín sa počas svojho života dostal dvakrát do väzenia, v obidvoch prípadoch nevinne. Emília bola v roku 1937 odsúdená na 6 rokov väzenia, lebo so svojím manželom nebola ochotná podriadiť sa nastupujúcej diktatúre. Vo väzení spočiatku často plakala, ostatné ženy sa ju snažili potešiť. Čas, ktorý tam prežila, jej pomohol získať vieru a rásť v nej. Aj dnes je vo svete veľa ľudí nevinne väznených pre svoje náboženské či politické presvedčenie, ale veľa ľudí je uväznených aj pre svoje osobné zlyhania.

Pápež František hovorí:Cirkev je povolaná byť stále pozornejšou a starostlivejšou voči slabým.

Modlime sa:Bože, v sile Ducha Svätého, ktorý udelil vieru a milosť obstáť v skúške mučeníctva Zefirínovi a Emílii, daj, aby sme aj my posilňovaní príkladom a príhovorom oboch mučeníkov, dokázali odovzdávať vieru ďalším generáciám a žiť vo vzájomnom pokoji so všetkými. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.