Do večnosti odišiel don Jozef Dvorský + info o pohrebe

(Nitra, 27. mája 2021) – V stredu 26. mája vo večerných hodinách zomrel v Nitre salezián kňaz Jozef Dvorský, rodák z Dubnice nad Váhom. Do večnosti odišiel vo veku 72 rokov, z čoho ako salezián prežil 49 rokov a v kňazskej službe 42 rokov. Svätá omša s pohrebnými obradmi bude v sobotu 29. mája o 10.00 h v Katedrálnom chráme – Bazilike sv. Emeráma v Nitre.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.

2021 05 27 zomrel-dvorsky2

2021 05 27 zomrel-dvorsky-parte

Krátky životopis

Don Jozef Dvorský SDB sa narodil v Dubnici nad Váhom 22. januára v roku 1949 ako piaty z ôsmich detí. Pokrstili ho 24. januára na sviatok sv. Františka Saleského. Po skončení odborného štúdia, kde sa vyučil za elektromontéra, pracoval ako robotník. Keď v roku 1969 prišli na faru do Dubnice Saleziáni dona Bosca, pocítil aj on „donboscovské“ povolanie a prihlásil sa popri zamestnaní na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Trenčíne, kde v roku 1972 zmaturoval. Medzitým absolvoval tajný saleziánsky noviciát a na sviatok dona Bosca, 31. januára 1972, tajne zložil prvé rehoľné sľuby. O rok neskôr sa ako tajný salezián prihlásil na štúdium teológie na Rímskokatolícku cyrilo-metodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde ho prijali ako diecézneho bohoslovca. Pred diakonátom v roku 1978 tajne zložil doživotné rehoľné sľuby a napokon 11. júna 1978 v Konkatedrále sv. Martina v Bratislave prijal kňazskú vysviacku.Ako kaplán pôsobil v Krásne pri Topoľčanoch, v Púchove a v Čadci, kde s nadšením ohlasoval Božie Slovo a vysluhoval sviatosti. Potom ešte s väčším nasadením pracoval preduše ako farár v Bolešove a vo Svinnej pri Bánovciach nad Bebravou. V roku 1991 z poverenia nitrianskeho diecézneho biskupa a tiež provinciála saleziánov na Slovensku zakladal farnosť v Novej Dubnici. Súčasne bol direktorom saleziánskej komunity v Dubnici nad Váhom. Od roku 1992 bol aj dekanom miestneho dekanátu. V roku 1999 bol menovanýza dekana, farára farnosti Šaštín-Straže a správcu Národnej Svätyne Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. V Šaštíne pôsobil dva roky. Ku 1. septembru 2001 ho nitriansky diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec ustanovil za spirituála v Kňazskom seminári Svätého Gorazda v Nitre, kde ako odborný asistent vyučoval spirituálnu teológiu a mal nastarosti duchovnú formáciu mladých kňazov nitrianskej diecézy. Na konci augusta 2006 z rozhodnutia nitrianskeho biskupa Viliama Judáka bol menovaný za kanonika sídelnej kapituly Nitrianskej diecézy a za penitenciára tamojšej katedrály.„Otec biskup ma ďalej poprosil, aby som ako salezián s poslaním k mladým pokračoval v službe spovedníka a duchovného vodcu bohoslovcov. Ďalej mi dal na starosť permanentnú formáciu mladých kňazov v rámci prvých troch rokov po vysviacke, duchovné obnovy pre penzionovaných kňazov v Beckove a koordináciu každodenného celodenného spovedania v nitrianskom farskom Kostole Navštívenia Panny Márie. Zostávam aj spovedníkom sestier premonštrátok. Aj tieto úlohy chcem plniť s radosťou,“ povedal don Dvorský v roku 2006 v rozhovore pre náš časopis Don Bosco dnes.

Don Jozef Dvorský trpel v ostatných rokoch onkologickým ochorením, ktorému napokon podľahol. Zomrel 26. mája 2021 v Nitre.

2021 05 27 zomrel-dvorsky1

Spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.