Don Artime na Dňoch spirituality sal. rodiny: „Jedine v slobode sa môžeme priblížiť k Bohu“

(Turín, 20. januára 2022) – Tatiana zo Strednej Ameriky, Carlos zo Španielska, Antoine zo Strednej Ázie, Jonas z Ďalekého východu a Christopher z Afriky … okamžite vyjadrili globálnosť saleziánskej rodiny, ktorá 13. januára v Turíne na Valdoccu otvorila 40. ročník dní svojej spirituality. Približne 10 000 ľudí pripojených cez internet sledovalo štyri dni počúvania – modlitby – diskusie, ktoré sa konali v materskom dome, za účasti 150 zástupcov 32 skupín, ktoré tvoria najväčšiu katolícku rehoľnú rodinu.

Bol to don Egidio Viganò, VII. nástupca dona Bosca, ktorý ustanovil Dni spirituality, na ktoré chodia účastníci s nadšením. Ide o formačný moment úzko spojený s „Heslom“ hlavného predstaveného, ktoré dáva orientáciu do nového roka a zjednocuje množstvo rozličných skúseností na spoločnej ceste. Rok 2022 je venovaný svätému Františkovi Saleskému, pri príležitosti 400. výročia jeho prechodu do večnosti. Toto výročie je oveľa viac ako pocta tomu, kto daroval vzácnu lymfu charizme dona Bosca. Je skutočným návratom k zdrojom spirituality, ktorá prináša ovocie aj dnes.

Don Ivo Coelho, hlavný radca pre formáciu, na úvod stretnutia opísal súvislosť medzi „znovuobjavením“ dona Paola Alberu, na ktorého sme sa odvolávali v roku 2021, pri 100. výročí jeho smrti, a sv. Františka Saleského. „Druhého nástupcu Jána Bosca dona Alberu, muža štúdia, si cenili pre hĺbku a silu jeho kázania.“ Don Albera dbal na to, aby zanechal v denníku písomnú stopu svojej duchovnej cesty, ktorá ešte aj dnes „svedčí o dialógu medzi milosťou a slobodou, ktorý je základom charizmy dona Bosca“. V niektorých ohľadoch odlišný od populárneho obrazu žartujúceho saleziána, si dokázal získať srdcia svojou melancholickou povahou. „Môžeme byť učeníkmi, a zostať sami sebou,“ zdôraznil don Coelho, „v nasledovaní nemusíme stratiť svoju originalitu“.

Tu nachádzame priamu spojitosť so svätým Františkom Saleským, mužom kultúry, schopným priblížiť sa ku každému. „Je to dobrota, ktorá nás odlišuje,” začal hlavný predstavený vo svojej úvahe o postave svätca, ktorú don Bosco navrhol svojim chlapcom za patróna ich začínajúceho dobrodružstva. „Jedine v slobode sa môžeme priblížiť k Bohu.“

Po zhliadnutí videa, ktoré sumarizuje témy Hesla, don Ángel Fernández Artime zdôraznil potrebu meditovať o tejto pravde: „Boh priťahuje svoje stvorenia k sebe bez toho, aby im bral slobodu, ktorú im dal, pretože tak to robí láska. Salezián má v úmysle vzbudzovať nadšenie pre Boha, ale vždy to robí s náležitou starostlivosťou a s plnou úctou k človeku, ktorého stretáva.” Na základe tohto predpokladu môžeme ľahko interpretovať motto sv. Františka Saleského, ktoré sa stalo nadpisom Hesla na rok 2022: „Všetko robte z lásky, nič nasilu“.

Výzva darovať sa druhým vo výchovnej službe a v snahe o ľudský rozvoj je živená príkladom starších a silou Ducha; znamená to veľkorysý, nevynútený pohyb dobrej vôle zo strany osoby. Hlavný predstavený pridal aj glosu „guiño“: „Táto sloboda však neznamená, že si ‚robím, čo sa mi chce‘, ale je to objavovanie radostnej zodpovednosti.“

Preklad: Ondrej Miliczki SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.