Don Gildásio Mendes: Nestačí byť na sociálnych sieťach, je potrebné konať spoločne

(ANS, Rím, 8. apríla 2021) – Hlavný radca saleziánov pre spoločenskú komunikáciu don Gildásio Dos Santos Medéz poskytol dlhší rozhovor pre talianske Bollettino Salesiano. Zdôrazňuje v ňom niektoré body týkajúce sa dnešnej komunikácie zo saleziánskej perspektívy. Časť rozhovoru priniesla aj Saleziánska informačná agentúra ANS.

Je riadenie, animácia a skvalitňovanie internej a externej komunikácie Saleziánskej kongregácie náročnou úlohou?

Som veľmi rád, že môžem pracovať v Kongregácii na poli komunikácie. Služba radcu pre spoločenskú komunikáciu je veľká výzva a fascinujúca misia! Nepovedal by som, že je to ťažká úloha, ale náročná.Don Àngel Fernàndez Artime, hlavný predstavený, v rámci Programového návrhu saleziánskej kongregácie po 28. generálnej kapitule navrhuje, aby sme v inkulturácii evanjelia v digitálnom prostredí ako vychovávatelia postupovali spoločne.

Sme kongregácia s veľkou komunikačnou silou a tvorivosťou. Sme prítomní v rozhlase, televízii, na sociálnych sieťach, vo vydavateľstvách, na fakultách komunikácie, na internete. Vždy sú pri nás a spolupracujú s nami mladí ľudia a laici, s ktorými zdieľame ducha a poslanie dona Bosca.Komunikácia nás, v kontexte digitálneho sveta a sociálnych médií, fascinuje, ale zároveň aj provokuje.

Pre nás, saleziánskych vychovávateľov, je komunikácia podstatnou pre naše poslanie. Sme vlastne jedným veľkým komunikačným hnutím vo svete! Myslím si, že je dnes veľmi dôležité vychádzať pri komunikácii z našej identity zasvätených, saleziánov, vychovávateľov. A vychádzať z evanjelia a charizmy dona Bosca.V dnešnej dobe nestačí byť skúsenými komunikátormi na sociálnych sieťach. Je potrebné, či už z inštitucionálneho ako aj charizmatického hľadiska, konať spoločne. To znamená mať výchovný projekt, spoločné hodnoty, skupinu, do ktorej patrím, konať ako členovia jedného organizmu.Často dnes hovoríme o sieťach, komunikačnom ekosystéme, zbližovaní informačných technológií. Tieto nové vízie komunikácie musíme sprevádzať, ale vždy ako komunita a vo výchovno-pastoračnej perspektíve.

Čo si myslíte o súčasnom svete spoločenskej komunikácie?

Digitálna a online komunikácia je skutočnou kultúrnou revolúciou. Za pár desaťročí svet zaznamenal vplyvom informačných technológií, internetu, sociálnych médií a mobilných telefónov hlbokú zmenu kultúrnej a sociálnej paradigmy.Cirkev a saleziánska kongregácia ponúkajú aktualizované a bezpečné úvahy, kritériá a metodiky pre život a prácu na tomto digitálnom kontinente. Samozrejme, že s rastom digitálneho sveta sa objavujú aj výzvy ako bezpečnosť a súkromie; a spomedzi ďalších výziev netreba zabúdať ani na digitálnu priepasť.

Veľkou výzvou, pre nás saleziánov, je hľadať spôsoby výchovy a evanjelizácie na tomto novom kontinente. V tomto období sme na našich univerzitách po celom svete uskutočnili veľa štúdií o fenoméne komunikácie. V tomto digitálnom svete máme komunikačné centrá, študijné krúžky, skupiny, ktoré spoločne uvažujú i tímy pre konkrétnu pastoračnú prax.

Myslím si, že musíme naďalej skúmať, ako evanjelizovať digitálny kontinent. Určite, môžeme sa obmedziť na jednoduché poskytovanie informácií na internete a na sociálnych sieťach; alebo zostať online vo dne v noci. To všetko je v poriadku. Výzva je však väčšia!

Ako komunikovať kreatívne, významne a kvalitne na základe saleziánskej charizmy?

Vyžaduje si to určité kritériá a metodiky, ktoré musia byť jasné a spoločné. Internet je v skutočnosti obrovská sieť ľudských a kultúrnych rituálov. Na internete nájdeme umenie, kuchyňu, politiku, módu, šport, hudbu, filmy, nakupovanie, vzťahy medzi ľuďmi, informácie o každodennom živote, náboženský obsah, obrady života a smrti. Ľudská osoba komunikuje, pretože stále hľadá zmysel, spôsob vyjadrenia svojej slobody a svojich snov.

Preto sa musíme pozerať na internet ako na súčasť nášho života, ako na vyjadrenie a rozšírenie ľudských rituálov. Som presvedčený, že vychádzajúc z týchto rituálov, týchto antropologických a kultúrnych prvkov, môžeme prehĺbiť evanjelizáciu v digitálnom prostredí.

Tiež na nás dolieha, aby sme udržali krok s vývojom technológií. 5G siete prinesú ďalšiu veľkú zmenu v spôsobe komunikácie, predovšetkým umožnením rýchlejšieho prístupu a väčšej kapacity dát a informácií. Mobilný internet rastie po celom svete. Samotný svet komunikácie je jednoduchý. Avšak vzhľadom na rýchlosť digitálnej transformácie je vždy dôležité sprevádzať a dať výchovnú odpoveď na novinky, ktoré sa v tejto oblasti objavia. Napríklad lepšie poznať ako fungujú algoritmy v digitálnom svete; ako ich veľké spoločnosti používajú a aký je ich dopad na život ľudí a komunít. Dištančné vzdelávanie je novou realitou, ktorá výrazne zmení spôsob, akým učíme a akým sa učíme.

Komunikácia v službách stvorenia, udržateľného rozvoja, digitálneho začlenenia, výchovy a zdravotnej bezpečnosti je pre nás, pre rodiny, veľmi dôležitá. Umelá inteligencia je realita, ktorá sa rozvíja a bude sa rozvíjať ešte viac. Kontrola informácií na úrovni spoločností a vlád, etické a bezpečnostné aspekty, si určite zaslúžia našu pozornosť, štúdium a sprevádzanie.

Aké sú programové línie a aké sú vaše návrhy?

V sektore spoločenskej komunikácie máme tri hlavné priority: formáciu našich delegátov; sprevádzanie saleziánov a laikov zapojených do spoločenskej i do inštitucionálnej komunikácie (interná a externá komunikácia, spolupráca a práca v sieti, kvalita digitálnych infraštruktúr v rámci inštitúcie, krízový manažment, sieťový systém, tvorba a šírenie informácií).

V inštitucionálnej komunikácii sa tiež chceme starať o Saleziánsky buletín, vydavateľstvá, webové stránky a sociálne siete. To všetko si vyžaduje dialóg, zmysel pre spoluprácu a veľa úsilia. Práca vykonávaná spolu s laikmi je v tejto dobe kľúčovou voľbou pre komunikáciu.

Digitalizácia našich komunít a diel a profesionálna a pastoračná príprava saleziánov a laikov sú dôležité kroky, o ktoré sa chceme podeliť s provinciami a so saleziánskou rodinou. Chceme tiež prehĺbiť misijný rozmer komunikácie a posilniť spoluprácu so sektormi pastorácie mládeže, formácie, misií a saleziánskej rodiny.

Z ANS preložil OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.