Don Pascual Chávez o saleziánskom mučeníkovi Štefanovi Sándorovi

(Rím, 11. júla 2013) – V sobotu, 8. júna, sme si pripomenuli 60. výročie mučeníctva Božieho služobníka, saleziána Štefana Sándora. Hlavný predstavený don Pascual Chávez pri tejto príležitosti napísal správu, ktorú vám prinášame v plnom znení.

Drahí spolubratia,

z príležitosti 60. výročia umučenia nášho spolubrata, saleziána koadjútora Štefana Šándora (26. október 1914 – 8. jún 1935), a jeho bezprostredného blahorečenia, ktoré bude 19. októbra 2013 v Budapešti v Maďarsku, obraciam sa na Vás touto správou. Práve v tomto roku viery a počas prípravy na dvojsté výročie narodenia nášho otca a zakladateľa, dona Bosca, si v celej Kongregácii uvedomujeme hodnotu tohto daru, ktorý sa deje. Je to pre nás a pre celú saleziánsku rodinu veľká milosť.

Štefan Šándor bol od svojho narodenia až po smrť človekom hlboko zbožným, ktorý vo všetkých momentoch života odpovedal na potreby svojho saleziánskeho povolania s dôstojnosťou. Takto žil v období ašpirantátu a počiatočnej formácie, vo svojej práci v tlačiarni, ako animátor oratória a liturgie, v čase utajenosti a väznenia, až po momenty, ktoré predchádzali jeho smrti. Od mladosti bol štedrý zasvätiť sa v službe Bohu a bratom v ochotnej úlohe výchovy mladých v duchu dona Bosca. Bol schopný pestovať v sebe silného ducha vernosti Bohu a bratom, ktorí mu v momentoch skúšky pomohli vydržať, najprv v konfliktných situáciách a potom v najťažších skúškach darovania života.  Chcel by som zvýrazniť svedectvo evanjeliovej radikálnosti ponúknuté týmto bratom, ktoré sa stane čiastočne významným aj na budúcej Generálnej kapitule. Zo skúmania životopisu Štefana Šándora sa vynára skutočná a hlboká cesta viery, ktorá začala v detstve a mladosti, posilnená saleziánskymi rehoľnými sľubmi a upevnená v príkladnom živote saleziána koadjútora. Jedná sa o pravé zasvätené povolanie, vedené v duchu dona Bosca, od človeka silnej a žiariacej horlivosti pre záchranu duší, predovšetkým mladých. Ani najťažšie momenty, vojenská služba a skúsenosť vojny, nepoškvrnili povolanie a celkové morálne a rehoľné správanie mladého koadjútora. Je na takej úrovni, že Štefan Šándor podstúpi mučeníctvo bez premýšľania a zaváhania.          

Blahorečenie Štefana Šándora posúva celú Kongregáciu k oživeniu povolania saleziána koadjútora tým, že príjme jeho príkladné svedectvo a spoločne ho bude vzývať o príhovor na tento úmysel. Ako saleziánovi laikovi sa mu darilo dávať dobrý príklad hlavne kňazom, a to svojou aktivitou medzi mladými a svojím príkladným rehoľným životom. Je vzorom pre mladých zasvätených vďaka spôsobu, akým sa vyrovnával so skúškami a prenasledovaním, bez kompromisov. Veci, ktorým sa venoval, posväcovanie kresťanskej práce, horlivosť za Boží dom a výchova mladých sú stále základom Cirkvi a našej Kongregácie. Z tohto pohľadu pozývam vziať znova do rúk list písaný donom Vecchim z príležitosti blahorečenia Artemida Zattiho (ACG 377), ohľadom jediného zasväteného saleziánskeho povolania vo svojich dvoch formách. Jeho myšlienky a smerovania sú ešte aj dnes aktuálne a povzbudzujúce.

Ako príkladný vychovávateľ mladých, predovšetkým učňov a mladých robotníkov, a ako animátor oratória a mládežníckych skupín, je príkladom a povzbudením našej snahy ohlasovať mladým evanjelium radosti skrze pedagogiku dobroty. V tomto druhom roku prípravy na dvojstoročnicu nás takýto pohľad pohýna so zápalom a entuziazmom k nášmu poslaniu medzi mladých z ľudových vrstiev, ktoré smeruje k práci a medzi mladých robotníkov, ktorí sa často stretajú s ťažkosťami a sú ľahko vystavovaní nespravodlivosti.  

Medzitým, ako vzdávame vďaky Bohu za tento nový dar, ktorý utvrdzuje a pečatí krvou saleziánsku charizmu dona Bosca, chcel by som pozvať každú inšpektóriu, aby si naplánovala nejaký moment stretnutia a oslavy ako konkrétny znak prijatia tohto daru blahorečenia spolubrata koadjútora mučeníka a obnovenia zápalu nášho povolania, potvrdený jeho príkladom a príhovorom.

Rovnako Vás pozývam čítať jeho životopis v budúcej publikácii a predstaviť ho mladým a formujúcim, špeciálne tým, ktorí sú v prvých fázach, v ktorých sa robí rozlišovanie dvoch foriem saleziánskeho povolania. Postavy blahoslaveného Artemida Zattiho, mučeníka Štefana Šándora a ctihodného Šimona Srugi predstavujú trojicu jednotnej krásy, v ktorej vidieť pestrosť a  rozmanitosť postavy saleziána koadjútora.

Srdečne Vás pozdravujem. V Don Boscovi  

 

Don Pascual Chávez VillanuevaHlavný predstavený

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.