Duchovná príprava na spomienku bl. Titusa Zemana – Od narodenín k narodeninám

(Bratislava, 4. januára 2023) – Dnes, 4. januára, by Titus Zeman oslávil svoje narodeniny, 8. január je dátumom jeho smrti, teda deň, kedy sa narodil pre nebo. Počas nasledujúcich štyroch dní, od pozemských po nebeské narodeniny bl. Titusa, vás pozývame bližšie spoznať jeho život.

     4. január – VAJNORČAN

Život Zemanovcov vo Vajnoroch

Agnesa, mama dona Titusa, viedla deti k viere v Pána Boha už od narodenia. Rovnako ich viedla k úcte k Panne Márii a láske k rodine a blížnym. Ráno si všetci pekne kľakli a začali sa spolu modliť. Otec Ján vytváral atmosféru lásky a jednoty. Svokor neraz povedal: „U vás je veselo a žijete ako skutočná rodina.“ Rodičia dona Titusa s láskou a zodpovednosťou vychovali spolu 10 detí. Titus sa im narodil 4. januára 1915, ako prvý.

Meditácia

Aj život nazaretskej rodiny prekypoval hlbokou láskou, jednotou a obetou. Veľmi sa milovali, držali spolu, a vedeli spolu prinášať aj veľké obete. Z dnešných manželstiev a rodín sa akoby vytráca zmysel pre skutočnú nezištnú lásku, jednotu a askézu. Každý hľadá cestu uspokojovania si svojich vlastných túžob a chúťok. Rodia sa tým napätia a rozvody. Pán nás aj dnes volá budovať „novú civilizáciu lásky“, ktorá začína prežívaním a odovzdávaním viery a lásky deťom v rodinách.

Modlitba

Pane Ježišu, teraz, keď manželstvo a rodina sú ohrozované duchom individualizmu, egoizmu a pohodlia, prosíme ťa, daruj nám svätých manželov a rodiny. Manželia nech sú naplnení láskou a veľkodušným rodičovstvom, aby boli pre okolie vzorom nadšeného a radostného kresťanského života a v rodinách nech vládne láska a jednota, ako to bolo v rodine, v ktorej vyrastal blahoslavený Titus Zeman.

Blahoslavený Titus – neodpočívaj a pomáhaj nám.

 

5. január – SALEZIÁN

Od svojich 12 rokov v Šaštíne

Na jar v roku 1927 išiel 12-ročný Titus so svojou tetou do Šaštína. Tam chcel u saleziánov študovať. Napriek tomu, že ho tamojší predstavený odhováral, lebo je ešte mladý a bude plakať za mamičkou, Titus zostal, vraviac, že sa nebojí, lebo veď v Šaštíne má nebeskú Matku. V noviciáte v Hronskom Beňadiku spoznával Spoločnosť sv. Františka Saleského, trénoval čnosti a pripravoval sa na rehoľný život. Svoj duchovný rast a zaradenie k saleziánom spečatil 6. 8. 1932 prvými rehoľnými sľubmi. Potom študoval a formoval sa v ďalších saleziánskych domoch. Predstavení, vidiac jeho schopnosti a horlivosť, ho poslali na štúdiá teológie do Ríma a potom do Chieri pri Turíne. Definitívne sa daroval Pánovi zložením večných sľubov 7. 3. 1938 v Ríme. 23. júna 1940 sa v Turíne stal navždy Kristovým kňazom. Jeho osobnostná, rehoľná, teologická a kňazská príprava zodpovedala presvedčeniu rodákov, ktorí ho vo Vajnoroch, v deň primícií 4. augusta 1940 čakali s transparentom s nápisom „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom“.

Meditácia

Tí, ktorých si Pán vyvolil a povolal sa musia na povolanie dobre pripraviť. „Buďte dokonalí…“, hovorí Pán Ježiš a chce, aby rehoľníci a kňazi boli svätí, aby mohli byť disponibilnými nástrojmi v jeho rukách pri budovaní Božieho kráľovstva. Príprava sa týka rozvoja osobnosti a rastu v čnostiach. Zahŕňa aj intelektuálny rast prostredníctvom štúdia a tiež nadobúdanie schopnosti spolupracovať s druhými. Toto všetko predpokladá seriózny osobný životný projekt toho, koho Pán volá, formuje a posiela.

Modlitba

Pane a Bože náš, ty spravuješ kresťanský ľud prostredníctvom svojich kňazov; pomáhaj im, aby verne plnili poslanie, ku ktorému si ich povolal, a tak svojou kňazskou službou i životom oslavovali ťa v tvojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Blahoslavený Titus – neodpočívaj a pomáhaj nám.

 

6. január – BRAT

Don Titus sa nebál

Začalo sa to na gymnáziu v Trnave. V roku 1946 Ministerstvo školstva zobralo saleziánom Biskupské gymnázium v Trnave a dosadilo nového, proticirkevného riaditeľa. Ten nielenže zakázal študentom nosiť krížiky, ale zvesil kríže aj v triedach. Don Titus v presvedčení, že tie kríže tam patria a že na tomto gymnáziu sa odovzdáva viera a láska tým, ktorí to chcú a preto sa tam prihlásili, ešte s jedným profesorom a žiakom tej noci zavesili kríže naspäť do tried. Keď to spomínaný riaditeľ zistil, dona Titusa prepustil. Prenasledovanie Cirkvi sa stupňovalo. Počas „Barbarskej noci“ z 13. na 14. apríla 1950 odviezli rehoľníkov z kláštorov do sústreďovacích táborov. Bolo jasné, že saleziánski klerici nebudú môcť doštudovať. Don Titus sa rozhodol v skupinách ich sprevádzať tajne do zahraničia, aby v Turíne mohli doštudovať a byť vysvätení. Účastníci dvoch výprav dosiahli kňazstvo a urobili veľa dobra pre budovanie Božieho kráľovstva v zahraničí, na misiách i doma. Pri ilegálnom prechode cez hranice don Titus riskoval slobodu i život. Robil to z lásky k Cirkvi a k tým, ktorí túžili svoj život zasvätiť službe mladým ako saleziáni – kňazi. Správnosť jeho rozhodnutia takto zachraňovať povolania potvrdil v Turíne hlavný predstavený saleziánov don Pietro Riccaldone, s ktorým sa tam don Titus stretol po prvej výprave. Pripravované úteky don Titus zveroval ochrane Panny Márie Pomocnice a všetkým účastníkom ponúkol pred cestou sviatosť zmierenia, aby boli v milosti posväcujúcej.

Meditácia

Láska spojená s odvahou je vynaliezavá. Cirkev vždy mala hrdinov, ktorí sa nebáli a mnohí z nich skončili ako mučeníci. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto svoj život položí za priateľov. Svet potrebuje hrdinov, ktorí svojim životom dokazujú vernosť evanjeliu. Potrebuje tých, ktorí sa neboja prinášať obety až po obetu vlastného života, a tak vydať svedectvo o viere vo večný život.

Modlitba

Všemohúci a večný Bože, vo svojej nevyspytateľnej prozreteľnosti dávaš Cirkvi účasť na utrpení tvojho Syna; prosíme ťa, posilňuj svojich verných, ktorí sú prenasledovaní pre vieru v teba, aby svojou trpezlivosťou a láskou boli živým dôkazom pravdivosti tvojich prisľúbení. Skrze Krista, nášho Pána.

Blahoslavený Titus – neodpočívaj a pomáhaj nám.

 

7. január – MUČENÍK

Aj vo väzení plnil svoje poslanie

Don Titus počas svojho pobytu vo väzení okrem odpustenia prenasledovateľom a pokorného utrpenia bol aj mužom činu. Keď sa dalo, spoluväzňom vysvetľoval Božie pravdy a vysluhoval sviatosť zmierenia. Niekoľkých spoluväzňov, ktorí prijali vieru, aj pokrstil. Tajne slúžil svätú omšu, aby mohol prijímať Eucharistiu on i jeho spoluväzni. Na nútených prácach počas väzenia plnil normy až na 175 %, aby pomohol tým, ktorí nevládali.

Meditácia

Niet miesta ani okolností, v ktorých by sa nedala sprítomňovať Ježišova láska. Poslanie kňaza sa môže plniť aj počas najväčšieho prenasledovania Cirkvi. Vždy je to otázka lásky, odvahy a vynaliezavosti.

Modlitba

Všemohúci Bože, zošli nám Ducha Svätého a zapáľ naše srdcia ohňom svojej lásky, aby sme vždy zmýšľali a konali, ako sa tebe páči, a úprimne ťa milovali v našich bratoch a sestrách. Skrze Krista, nášho Pána.

Blahoslavený Titus – neodpočívaj a pomáhaj nám.    

 

8. január – bl. TITUS ZEMAN

Zvolania k blahoslavenému Titusovi Zemanovi:

Blahoslavený Titus, citlivý na Ducha Svätého v Božom slove     neodpočívaj a pomáhaj námBlahoslavený Titus, múdry a rozvážny učiteľ mladých     neodpočívaj a pomáhaj námBlahoslavený Titus, tvorivo vynaliezavý v službe Cirkvi         neodpočívaj a pomáhaj námBlahoslavený Titus, hľadajúci riešenie v každej situácii         neodpočívaj a pomáhaj námBlahoslavený Titus, verný ctiteľ svätého Jozefa a Panny Márie     neodpočívaj a pomáhaj námBlahoslavený Titus, pripravený obetovať sa za bratov     neodpočívaj a pomáhaj námBlahoslavený Titus, odvážne hľadajúci správny smer         neodpočívaj a pomáhaj námBlahoslavený Titus, pokorne znášajúci utrpenie vo väzení         neodpočívaj a pomáhaj námBlahoslavený Titus, nachádzajúci útechu v pohľade na kríž         neodpočívaj a pomáhaj námBlahoslavený Titus, patrón hľadajúcich svoje povolanie             neodpočívaj a pomáhaj nám

Modlitba k blahoslavenému Titusovi Zemanovi

Blahoslavený don Titus Zeman,milosrdný Boh nám dal v Tebe príklad vernosti v povolaní, synovskej úcty k Sedembolestnej Panne Márii a horlivej lásky slúžiacej bratom a sestrám.Mnohým mladým ľuďom si pomohol naplniť svoje duchovné povolanie a pritom si sa neváhal obetovať za ich záchranu. Vyprosuj Cirkvi nové povolania do zasväteného spôsobu života a nám všetkým ochotu podporovať ich na tejto ceste nasledovania Krista.Blahoslavený Titus, oroduj za nás, aby sme pod ochranou Panny Márie verne kráčali po ceste nášho povolania a po skončení pozemskej púte sa mohli s Tebou naveky radovať z pohľadu na nášho Pána. Amen.S cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Bratislave zo dňa 25. júla 2017,  Prot N. 3077/2017

PDF na stiahnutie

mpsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.