Hlavný predstavený dáva Kongregácii „cestovnú mapu“ na roky 2020 – 2026

(Rím, 7. septembra 2020) – „Pokapitulné úvahy“ je názov oficiálneho dokumentu po skončení 28. generálnej kapituly saleziánov. Dokument neschválilo zhromaždenie generálnej kapituly, ale hlavný predstavený so svojou radou. Bolo to na základe odporúčania samotnej 28. GK, aby sa úspešne dokončila práca, ktorú začalo kapitulné zhromaždenie. Účel týchto „pokapitulných úvah“ je však rovnaký: usmerňovať život saleziánskej kongregácie počas šesťročného obdobia, od 28. generálnej kapituly ku kapitule v roku 2026. Hovoríme o oficiálnom dokumente, ktorý hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime oficiálne predstavil 16. augusta, pri príležitosti 205. výročia narodenia dona Bosca.

Don Ángel, môžete opísať dokument, jeho vznik a význam pre kongregáciu?

Tento text sa zrodil s cieľom definitívne určiť, na čom pracovala 28. generálna kapitula, ktorá, ako vieme, trvala, namiesto predpokladaných siedmich týždňov, iba štyri. Robili sme na tom spoločne ako hlavná rada, aj ja sám samostatne, v premýšľaní, modlitbe a rozlišovaní.

V rámci „Pokapitulných úvah“ sa nachádza „Programový list šesťročia“. Tento list alebo návrh, ponúka uvažovanie, ktoré nasledovalo po 28. GK, ako ovocie samotnej kapituly a syntézy cesty, ktorú prešla naša Kongregácia v predchádzajúcich šiestich rokoch. Ide o rozsiahlu úvahu, ktorú ponúkam Kongregácii a ktorá predovšetkým preberá ducha a veľkú časť obsahu listu, ktorý Svätý otec František adresoval 28. GK. Obsahuje tiež tie prvky, ktoré som považoval za podstatné, a ktoré už boli prítomné v úvahe tvorenej na kapitulnom zhromaždení a týkali sa prvých dvoch tematických okruhov. A nakoniec sú tam aj úvahy o treťom okruhu, ktoré sme vypracovali v hlavnej rade.

Dokumenty, keď ich schváli generálna kapitula majú, samozrejme, z právnického hľadiska, výnimočnú a mimoriadnu hodnotu. Avšak tento text práve odpovedá na uznesenie kapituly, ktorá hlavnej rade delegovala úlohu poskytovať všetky prostriedky na riadenie Kongregácie počas šesťročného obdobia.

Toto je to, čo ponúkame: niekoľko návrhov na čo sa zamerať vo výchovnej, pastoračnej a charizmatickej práci do 29. generálnej kapituly.

V „Pokapitulných úvahách” sa nachádza aj celý list Svätého Otca, ktorý sa určite dotkne srdca každého saleziána; tiež niektoré konkrétne úvahy z kapituly či z hlavnej rady; uznesenia, ktoré boli predložené na schválenie zavčasu pred predčasným ukončením; a tradičné prílohy s rôznymi listami a prejavmi.

Ktoré sú základné línie obsiahnuté v programovom liste?

V programovom liste sa uvádza osem návrhov. Všetky sú dôležité a majú veľký význam; sú základnými kameňmi návrhu, ktorý je určený celej Kongregácii. Každá provincia však musí byť schopná identifikovať tie, na ktoré sa bude musieť viac sústrediť v závislosti od konkrétnych podmienok, od výsledkov, ktoré sa už dosiahli v určitých oblastiach, alebo naopak, od najnaliehavejších výziev.

Určite by som rád zdôraznil, že medzi tými, ktoré v žiadnom prípade nemožno odložiť sú: starostlivosť o našu charizmatickú identitu (1); formovanie saleziána pastiera dnes (4), umožňujúce dávať saleziánske a prorocké odpovede na danú situáciu; afektívna a efektívna prítomnosť medzi mladými (3), najmä najchudobnejšími (5); bez toho, aby sme zabudli na záväzok evanjelizovať a vychovávať vo viere (2), ktorý je dnes, viac ako kedykoľvek predtým, celosvetovou potrebou.

Aký odkaz ste chceli dať Vy a hlavná rada tým, že ste tento dokument predstavili 16. augusta?

Nie je to náhoda. To, že sme tento dokument predstavili v deň narodenia dona Bosca znamená, že si pripomíname tohto mladého chlapca, ktorého si Boh zvlášť obľúbil a tento chlapec prijal jeho poslanie. Stanovy nám pripomínajú, že Kongregácia sa nezrodila z ľudského projektu, ale z vnuknutia Ducha Svätého. Preto chceme predstavením tohoto dokumentu 16. augusta dať život a realitu dnešnej Kongregácie – podľa projektu, ku Pán ktorému povolal otca a učiteľa mládeže – pod neustále Božie požehnanie.

Kedy a ako bude dokument rozšírený?

Dokument je vydaný 16. augusta v šiestich jazykoch, ktorými sa najviac hovorí v Kongregácii. Potom už bude na jednotlivých provinciách, aby urobili preklad do miestneho jazyka.

Okrem toho, pretože na toto šesťročné obdobie som prijal záväzok viesť duchovné cvičenia pre všetkých provinciálov a provinciálnych radcov po celom svete – hneď ako to bude možné – už môžem povedať, že vo svojich úvahách použijem veľa častí z tohto návrhu.

Bude to spôsob, ako priblížiť túto víziu Kongregácie približne 900 saleziánom, ktorí sú priamo zapojení do úloh animácie a riadenia.

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.