Hlavný predstavený sa prihovára mladým listom k sviatku dona Bosca

POSOLSTVO HLAVNÉHO PREDSTAVENÉHO MLADÝMSviatok svätého Jána Bosca – január 2018

Moji drahí mladí,

prijmite môj pozdrav plný oddanosti, s prísľubom mojej modlitby za vás všetkých.

Tak ako aj minulý rok, aj tohto roku v deň sviatku sv. Jána Bosca, 31. januára, sa nachádzam v inej časti sveta. Tento krát v Ázii, vo Východnom Timore. Z tohto miesta túžim byť prítomný v najrôznejších miestach sveta, kde sú mladí, ktorí zakúšajú radosť z pocitu, že Pán im daroval dona Bosca ako otca a učiteľa mládeže.

Mám v živej spomienke stretnutie pápeža Františka s mladými v Čile a Peru, ktoré sa udialo pred niekoľkými dňami. Na druhej strane, všade je veľký pohyb príprav na Synodu biskupov, na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Ten istý pápež František sa chce počas týždňa pred Kvetnou nedeľou stretnúť s delegáciami mladých celého sveta, či katolíkmi alebo nekatolíkmi, či kresťanmi alebo mladými iných nábožen-stiev, a aj s mladými, ktorí nevedia či veria alebo neveria: so všetkými. Chce ich počúvať, chce nás počúvať, bezprostredne, lebo je dôležité, aby ste hovorili, aby ste sa nenechali umlčať.

Toto všetko vo mne vyvoláva obrovskú radosť.

Môžem sa vám zdôveriť? Keď prechádzam „saleziánskym svetom“, rozličnými národmi, a stretávam sa s vami, mladými, vidím vaše tváre, váš úsmev, váš úprimný, čistý, autentický pohľad, hovorím si: svet, Cirkev, naša saleziánska rodina a saleziánske mládežnícke hnutie na celom svete majú veľkú prítomnosť a sľubnú budúcnosť.

Minulý rok som vám napísal (spomínate si?) hovoriac okrem iného aj to, že vám veríme. Dnes vám potvrdzujem moju úplnú dôveru a hovorím ešte viac. Moji drahí mladí, nevzdávajte sa svojich snov a svojich ideálov, hoci sa to niekedy môže zdať ťažké. Aj naďalej vášnivo hľadajte svoje šťastie, ale to hlboké a autentické šťastie, keď pocítite, že ste spokojní a naplnení. Také šťastie, ktoré je veľmi vzdialené od všetkého, čo je povrchné a prázdne, ktorému je vzdialená logika „použi a zahoď“ veci a – hovorím vám to s veľkou bolesťou – niekedy až „použi a zahoď-vyraď“ osoby.

Mysliac na vás si rád spomínam na to, čo vám pri jednej príležitosti povedal a napísal vtedajší pápež Benedikt XVI: „Drahí mladí, šťastie, ktoré hľadáte, šťastie, ktoré máte právo vychutnávať, má meno a tvár: Ježiš Nazaretský“.

Niekto sa ma opýta, či je toto posolstvo platné aj pre mladých nekresťanov. Moja odpoveď je: bezpochyby áno. Posolstvo platí pre vás všetkých, moji drahí mladí.

Počúvajte, rozpoviem vám skúsenosť, ktorú som zažil pred niekoľkými týždňami. Navštívil som saleziánsku provinciu so sídlom v Guwahati, v Assame vo východnej Indii, a počas stretnutia v jednom saleziánskom diele pre mladých univerzitných študentov roz-ličných náboženstiev (katolíci, hinduisti, moslimovia) som zostal hlboko dotknutý, keď som videl, že oni sami navrhli spoločnú recitáciu modlitby „Otče náš“. Dojalo ma to. A zagratuloval som im, že dávajú takýto významný návrh. Pretože mladí, schopní volať Boha „Otec!“, jediný Boh, budú schopní vybudovať svet pokoja, skutočnej spravodlivosti, univerzálneho bratstva.

To isté potvrdil pápež František počas svojej návštevy Bangladéša: „Som veľmi rád, že spolu s katolíkmi sú tu s nami aj mnohí mladí moslimskí priatelia a tiež iné viero-vyznania. Tým, že ste tu dnes spolu, prejavujete vaše rozhodnutie podporiť ovzdušie harmónie, kde sa vzájomne držíte za ruky, napriek vašim náboženským rozdielom.“

A práve z tohto dôvodu si vám dovolím navrhnúť, alebo ešte viac, požiadať vás, mladí „saleziánskeho sveta“ i z iných prostredí, aby ste otvorili svoje srdce Bohu a dovo-lili, aby vás prekvapil. Dovoľte, aby vstúpil do hĺbky vášho života. Nikdy vás nesklame.

Zakúste stretnutie s Ním a nakoľko môžete, modlite sa, vstúpte do dialógu s Ním.

Môže hlavný predstavený žiadať toto od mladých vo svete? Určite. A robím to v mene dona Bosca, ktorý vás v spoločenstve s Bohom hlboko miluje. A žiadam vás o to, lebo som o tom hlboko presvedčený. Nech sa nestane to, čo hovorila Edita Steinová (filozofka XX. storočia a dnes svätá), keď hovorila o sebe v období dospievania a povedala, že „vedome a slobodne stratila zvyk modliť sa“. Pozývam vás, moji drahí mladí, aby ste pestovali a zintenzívnili tú priam chvejivú skúsenosť, ktorou je modlitba ako dialóg s Bohom. A potom, naďalej buďte veľkodušní vo svojom živote, naďalej ponúkajte svoj čas a svoje kvality druhým, pokračujte v hľadaní spôsobu ako rásť vo vnútornom živote; dovoľte, aby vám pomohli a nechajte sa sprevádzať tými, ktorí preto, že už to tiež zažili, vám môžu venovať dar počúvania s otvorenosťou, so srdcom pripraveným a ochotným prijať to, čo vám Boh prostredníctvom Ducha Svätého našepkáva v hĺbke vášho srdca.

Dôverujte Márii, Pánovej Matke a Pomocnici. Mária vás bude sprevádzať v každej chvíli života: na križovatkách ciest a tiež v ťažkých chvíľach. Odvahu! Neklesajte na mysli, lebo ako povedal pápež František: „Život stojí za to, aby bol žitý so zdvihnutou hlavou“.

So všetkou láskou vášho vždy otca, brata a priateľa v donovi Boscovi,

Rím, 31. januára 2018

don Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený

2018 01 31 ANS posolstvoHP

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.