Hlavný predstavený saleziánov predstavil Heslo na rok 2020

(ANS, Rím, 3. januára 2020) – „Dobrí kresťania a čestní občania“ je znenie Hesla na rok 2020, ktoré prehlbuje verš evanjelia: „Buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi“. Hlavná myšlienka Hesla je pozvaním hlavného predstaveného, dona Ángela Fernándeza Artimeho, ktoré adresuje celej saleziánskej rodine, aby vedela načrtnúť nové cesty v línii vlastnej charizmy.

Keďže sa tento rok uzatvára šesťročné funkčné obdobie hlavnej rady, Heslo chce naznačiť dedičstvo, ktoré sa má zachovať a oceniť. Desiaty nástupca dona Bosca v ňom znova vychádza zo srdca saleziánskeho výchovného systému, aby objasnil „politiku Otčenáša“.

Hlavný predstavený predstavil Heslo v piatok, 27. decembra, v Generálnom dome Dcér Márie Pomocnice. Vo svojej prezentácii, ktorá sa konala za prítomnosti matky Yvonne Reungoat, generálnej matky FMA, jej generálnej rady, dona Filiberta Gonzáleza, hlavného radcu pre spoločenskú komunikáciu, a ďalších členov saleziánskej rodiny, začal pripomenutím mnohých rôznych spôsobov a výrazov, ktorými don Bosco povzbudzoval k formácii mladých, aby vedeli byť kvasom spravodlivejšieho a ľudskejšieho sveta.

Následne, krok za krokom, prehĺbil mnohé oblasti, v ktorých je potrebné byť dobrými kresťanmi: v každodennom živote osvetlenom vierou, v pozornom rozlišovaní, v apoštolskej a evanjelizačnej horlivosti, v autentickej saleziánskej duchovnosti, na misiách, v odvážnom vychádzaní na periférie a mimo komfortných zón.

Rovnakým spôsobom potom označil priority a kritériá pre život čestných občanov vo svete: svedčiť mladým o spravodlivosti, o solidarite, o ochrane najzraniteľnejších, výchova mladých k aktívnemu a zodpovednému občianstvu a službe v politike, vyhnutím sa každej formy korupcie, k starostlivosti o svet v pohybe a v migrácii, k starostlivosti o spoločný dom, k účinnému dodržiavaniu ľudských práv…

Prehĺbenie Hesla na rok 2020 bude už tradične programom Dní spirituality saleziánskej rodiny, ktoré sa budú konať počas januára v Turíne, na Valdoccu.

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.