Hlavný predstavený uviedol Plán animácie a riadenia na roky 2014-2020

(Rím, Taliansko, 11. septembra 2014) – Cieľom nového Plánu animácie a riadenia hlavného predstaveného a hlavnej rady je identifikovať priority v riadení kongregácie a vypracovať vhodné schémy. Plán na šesťročné obdobie 2014-2020 navrhla rada počas letného stretnutia.

Šesťročný plán je dokument navrhnutý hlavným predstaveným a hlavnou radou pre smerovanie práce celej kongregácie. Už je to štvrtýkrát, čo tento dokument pripravili, ale ako hlavný predstavený, don Ángel Fernández Artime povedal vo svojej prezentácii, „je vždy nový: hlavný predstavený a radcovia sú noví, kontext a výzvy sú nové, preto aj odpovede musia byť nové.“

V prípravnej fáze venovali veľkú pozornosť správe bývalého hlavného predstaveného, dona Pascuala Cháveza, ktorú predstavil na otvorení 27. generálnej kapituly, kapitule samotnej a spoločným bodom, ktoré navrhla generálna rada.

Tento plán je pripravený pre hlavného predstaveného a radu. Regióny a provincie budú z programu hlavného predstaveného a hlavnej rady a ich spôsobu uvažovania a konania čerpať inšpiráciu; budú hľadať najvhodnejšie cesty, ako ich zaviesť do praxe s prihliadnutím na vlastnú situáciu a kontext.

Počas prezentácie plánu celej kongregácii hlavný predstavený uviedol: „Moja nádej pre vás všetkých je, že budete rásť v zdieľaní, zbližovaní a spoločenstve pri svojom plánovaní, s animačnou prítomnosťou Ducha Svätého a oporou v Panne Márii Pomocnici kresťanov. Takýmto spôsobom môžeme „kráčať spolu“ počas dvestročnice od narodenia dona Bosca.“

Šesťročný plán a prezentácia hlavného predstaveného sú v talianskom a anglickom jazyku k dispozícii na stránke sdb.org.

2014 09 11 ANS 6rocnica

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.