Kondolencia saleziánov k úmrtiu kardinála Jozefa Tomka

(Bratislava, 16. augusta 2022) – V deň pohrebu J. Em. kardinála Jozefa Tomka vyjadril biskupom svoju účasť provinciál saleziánov na Slovensku don Peter Timko.

Vaše Excelencie,najdôstojnejší otec arcibiskup Mons. Bernard Bobera najdôstojnejší otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský,

duchovne sa spájame s Vami v hlbokej modlitbe za zosnulého otca kardinála Jozefa Tomka a zároveň i vo veľkej vďačnosti Nebeskému Otcovi za dar jeho vzácneho života, kňazského povolania a biskupskej služby vo všeobecnej Cirkvi na poli ohlasovania evanjelia.

Osobitne sme vďační za jeho spätosť, priateľstvo a spoluprácu s generáciou našich spolubratov, ktorí, aby mohli rozvíjať svoje saleziánske povolanie, boli začiatkom 50-tych rokov minulého storočia nútení emigrovať do Talianska. Zosnulý otec kardinál nielenže zdieľal podobný osud, ale stal sa aj pre nich veľkou duchovnou i bratskou oporou. On nevyčkával na lepšie časy, ale „v nádeji proti všetkej nádeji“ spolu s inými kňazmi a rehoľníkmi v Ríme začal živiť a posúvať dopredu myšlienku Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý sa tak stal jedinečným príkladom spolupráce rôznorodých síl pre dobro a rozvoj Cirkvi na Slovensku počas obdobia náboženskej neslobody. Do tohto odvážneho a prozreteľnostného projektu sa zapojili aj viacerí naši spolubratia, ktorí si tak vytvorili s otcom kardinálom pekný bratský a priateľský vzťah. My mladší sme to mohli vidieť pri životných jubileách alebo pohreboch týchto našich spolubratov, kedy otec kardinál svoju bratskú a priateľskú pozornosť k nim vyjadroval osobnou účasťou alebo aspoň písomným pozdravom.

Otec kardinál Jozef Tomko svojou hlbokou vierou, tvorivou odvahou a pokornou službou zostáva príkladom, inšpiráciou a povzbudením pre nás všetkých. S veľkou vďačnosťou ho teda v modlitbe odporúčame milosrdnému Nebeskému Otcovi a veríme, že ho za jeho vernosť a službu Cirkvi štedro odmení a prijme k sebe do večnej radosti.

don Peter Timko provinciál SDBa Saleziáni dona Bosca na Slovensku

Kardinál Tomko druhý zľava.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.