Mladí saleziánski kňazi si v Poprade upevnili bratského ducha

(Poprad, 17. apríla 2013) – V dňoch 1. až 4. apríla 2013 sa v priestoroch saleziánskeho noviciátu v Poprade–Veľkej uskutočnilo pravidelné formačné stretnutie mladých saleziánskych kňazov.

Zúčastnili sa ho bratia zo všetkých kútov Slovenska. Tieto stretnutia majú u nás už dlhú tradíciu. Okrem študijnej časti, ktorá bola zameraná na lepšie poznanie Svätého písma, teda biblickú formáciu, majú zároveň podporiť bratského ducha. Bratia majú možnosť opäť sa stretnúť po štúdiách, vzdialiť sa z prostredia, v ktorom pracujú a porozprávať, ako sa im darí na miestach, kde ich poslali predstavení. Je to aj taká burza nápadov ako zlepšiť a skvalitniť našu službu mladým.

Hosťom a prednášateľom bol Vdp. SSDr. Blažej F. Štrba, PhD., ktorý od roku 2006 vedie Katedru biblických vied Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na Teologickom inštitúte v Badíne, kde prednáša  biblickú hebrejčinu, biblickú archeológiu, úvod do Starého a Nového zákona a exegézu najmä Starého zákona. Je šéfredaktorom časopisu Studia Biblica Slovaca. Je členom niekoľkých slovenských a medzinárodných inštitúcií pôsobiacich na poli biblických vied a katolíckej teológie – v službe Božieho slova. (zdroj www.blazejstrba.eu) Do tohto stretnutia okrem kvalitných prednášok priniesol aj kus vlastného vkladu v podobe bratského ducha, nehranej veselosti, veľkej otvorenosti a veľkodušnej obetavosti. Dokázal nám to tým, že po tom, ako pricestoval z Talianska a mal možnosť spať asi 4 hodiny, nám s úsmevom na tvári odprednášal prvý deň nášho stretnutia, ba bol ochotný s nami v rozhovoroch stráviť všetky svoje voľné chvíle. A bolo o čom debatovať.

Aj touto formou by sme sa mu chceli poďakovať za túto službu a poprosili by sme všetkých, ktorí budú čítať tento článok o krátku modlitbu za neho, ako aj všetkých, ktorí formujú našich seminaristov, ba aj za našich seminaristov, aby rástli v láske k Bohu a k službe ľuďom.

Informoval: Jozef Kmec SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.