Novéna 2020 k Panne Márii Pomocnici – 1. deň (15. mája)

SVÄTÁ MÁRIA, pomáhaj biednym, posilňuj malomyseľných, poteš plačúcich, pros za ľud, prihováraj sa za kňazov, oroduj za zbožné ženské pokolenie. Nech tvoju pomoc pocítia všetci hriešnici a všetci, ktorí úpenlivo prosia o tvoju svätú pomoc!

1. deň: SANCTA MARIA – SVÄTÁ MÁRIA

Mariánsku antifónu zostavil biskup Fulbert z Chartres (951-1029) a zverejnil ju vo svojej IX. kázni o Zvestovaní. Pridával k nej ešte tieto slová: „Pozorná na hlas toho kto sa modlí, vypočuje túžby každého. Je to tvoja neúnavná úloha prihovárať sa za Boží ľud, ty, ktorá si si zaslúžila, ó, Požehnaná, priniesť vykúpenie sveta, Toho, ktorý žije a kraľuje na veky vekov!“ Modlitba všetkých a za všetkých. Modlitba včerajška a zajtrajška.

Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. (Sk 1, 14)

Mária, Matka Cirkvi a Pomocnica kresťanov, prejavuje naďalej, až po dnešné dni, zázračným spôsobom svoj mocný príhovor v prospech Cirkvi, kresťanského ľudu a celého ľudstva, predovšetkým v hodine skúšky a nepokoja, ako aj v súčasnosti, ktorú prežívame. Z Baziliky v Turíne sa úcta k Panne Márii rozšírila do každého kúta sveta s osobitným duchovným ovocím: radosť, vďačnosť, horlivosť, pravidelné pristupovanie ku sviatostiam, láska k pápežovi a Cirkvi, apoštolské a výchovné diela.

Keď žiadali dona Bosca o nejakú milosť, bežne zvykol odpovedať: „Ak chcete dosiahnuť milosť od Svätej Panny, pomodlite sa deviatnik“. Prvá spomienka na deviatnik k Panne Márii Pomocnici je z roku 1863, keď mal zaplatiť mzdu robotníkom, ktorí kopali základy pre stavbu kostola Márie Pomocnice. Vtedy sa dosiahlo uzdravenie jednej chorej, ktorá na znak vďačnosti darovala 50 napoleonských mincí zo zlata. Podľa dona Bosca, mal byť deviatnik vykonaný podľa možnosti najlepšie „v kostole, so živou vierou“, a mal to byť vždy horlivý prejav úcty Najsvätejšej sviatosti. Na to, aby bol deviatnik účinný, don Bosco odporúčal tieto podmienky stavu duše:

1. Nevkladať žiadnu nádej do sily ľudí: mať dôveru v Boha.2. Prosba sa úplne opiera o Sviatostného Ježiša, zdroj milosti, dobroty a požehnania. Nech sa odporúča do moci Panny Márie, ktorú chce v tomto chráme Boh osláviť nad celou zemou.3. V každom prípade treba zaujať postoj „nech sa stane tvoja vôľa“, ak je to dobré pre dušu toho, kto sa modlí.

Osobný záväzok: Obnovíme si vieru v Eucharistického Ježiša, dôveru k Márii Pomocnici a donovi Boscovi, a posnažíme sa rozšíriť tento deviatnik medzi priateľov.

Úkon zverenia sa

Ó, Mária Pomocnica, tak, ako to robil náš otec don Bosco s chlapcami z oratória na Valdoccu v časoch cholery,aj my, vo svete zasiahnutom epidémiou koronavírusu,chceme ako saleziánska rodina vyjadriť naše synovské odovzdanie sa do tvojho srdca Matky.

Poteš chorých a ich rodiny.Podopieraj lekárov a zdravotnícky personál.Pomáhaj všetkým členom spoločnosti a tým, ktorí vládnu.Ujmi sa všetkých, ktorí zomreli v dôsledku tejto epidémie.Predovšetkým obnov v každom z nás, v našich komunitách, v našich rodinách vieru v tvojho Syna Ježiša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych.

Slovami dona Bosca sa obraciame na teba:Mária, Panna mocná, veľká a slávna opora Cirkvi, hrozná ako vojsko zoradené do boja. Ty sama vyvraciaš všetky bludy sveta. Ochráň nás pred nepriateľom v našich úzkostiach, zápasoch a ťažkostiach a v hodine našej smrti nás prijmi do večnej radosti. Amen.

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.