Ochrana detí a zraniteľných osôb

Saleziánskym poslaním je žiť medzi mladými a sprevádzať ich pri raste a dozrievaní. Snažíme sa vytvárať pre nich bezpečné prostredie, v ktorom môžu zažiť prijatie a rozvíjať svoje talenty a dary. Dbáme na to, aby u nás nedochádzalo k nevhodnému správaniu a javom, ktoré v súčasnosti ohrozujú mladých.

V súčasnosti mladých najčastejšie ohrozujú rôzne sociálno-patologické javy, akými sú šikana, kyberšikana, sexuálne obťažovanie a zneužívanie, sebapoškodzovanie či nevyžiadané sledovanie pornografických materiálov. Na tejto stránke nájdete informácie o tom, ako sa snažíme týmto javom predchádzať.

Napriek všetkej snahe nie je možné riziká úplne vylúčiť. Preto tu nájdete aj rady ako postupovať, ak ste sa v saleziánskom prostredí stretli s nevhodným správaním alebo sexuálnym zneužívaním.