Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, ako zriaďovatelia Základnej školy s materskou školou bl. Zefyrína, Poštárka 120A, 085 01 Bardejov, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j ú

výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa uvedenej školy.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 1. osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov, 2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, 3. absolvovanie 1. atestácie, (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),

Zoznam požadovaných dokladov: −písomná prihláška do výberového konania, −kópie dokladov preukazujúce odbornú alebo pedagogickú spôsobilosť, −štruktúrovaný profesijný životopis, −doklad o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady, −doklad o dĺžke pedagogickej praxe, −písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy, −písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím. Záujemcovia môžu svoju písomnú prihlášku do výberového konania doručiť do 21. júna 2019 v zalepenej obálke na adresu:

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, 821 08 Bratislava.

V prihláške je nutné uviesť aj adresu a telefonický kontakt záujemcu.Prihlášky záujemcov, ktoré budú doručené na uvedenú adresu po uvedenom termíne nebudú akceptované.

V Bratislave 07. 06. 2019

Anton HrabošSplnomocnený zástupca zriaďovateľa

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.