Pápež František: „Aký salezián pre dnešných mladých? Muž konkrétnosti, ktorý robí odvážne rozhodnutia“

(Vatikán, 14. januára 2019) – „Drahí saleziáni“ – tento titul dal pápež František svojmu predslovu ku knižnému titulu „Evangelii gaudium s donom Boscom“, ktorý zostavil salezián Antonio Carriero. Publikácia spája spomínanú apoštolskú exhortáciu Svätého Otca s výchovnou charizmou saleziánskej rodiny. V predslove pápež Bergoglio ozrejmuje «vysokú úroveň kresťanského života», ktorú svätý zakladateľ praktizoval na sociálnej periférii Turína, a ponúka niekoľko podnetov ako ďalej rozvíjať jeho poslanie v dnešnom svete.Text Svätého Otca prinášame podľa prekladu Slovenskej redakcie Vatican News.

Knihu si možno objednať v taliančine vo vydavateľstve Elle Di Ci.

2019 01 14 ans papez predslov obalkaVy saleziáni máte šťastie, pretože váš zakladateľ, don Bosco, nebol svätcom s tvárou z Veľkého piatku – smutnou, mrzutou… –, ale naopak s tvárou z Veľkonočnej nedele. Bol vždy radostný, prijímajúci, aj napriek tisíc námahám a ťažkostiam, ktoré naňho dennodenne doliehali. Ako sa píše v Životopisných pamätiach, «jeho tvár žiariaca radosťou ako vždy ukazovala spokojnosť z toho, že sa nachádza uprostred svojich synov» (Životopisné pamäte XII., 41). Nie náhodou preňho svätosť znamenala byť „veľmi radostným“. Môžeme ho teda definovať ako „svätého nositeľa“ tej „radosti Evanjelia“, ktorú ponúkol svojmu prvému veľkému žiakovi, sv. Dominikovi Saviovi, ako aj všetkým vám saleziánom, ako autentický a vždy aktuálny štýl «vysokej úrovne kresťanského života» (Ján Pavol II., Novo Millennio Ineunte, 31).

Jeho posolstvo bolo revolučné v čase, keď kňazi žili s odstupom od života ľudu. «Ozajstnú výšku kresťanského života» don Bosco uplatnil v praxi vstupujúc do „spoločenskej a existenciálnej periférie“, ktorá vzrastala v Turíne 19. storočia, hlavnom meste Talianska a priemyselnom meste, ktoré priťahovalo stovky chlapcov hľadajúcich prácu. Vskutku, „kňaz chudobných a opustených mladých“, nasledujúc prezieravú radu svojho učiteľa sv. Jozefa Cafassa, vychádzal do ulíc, vstupoval na staveniská, do fabrík a väzení a tam nachádzal chlapcov osamelých, opustených, vydaných na milosť zamestnávateľov bez akýchkoľvek škrupúľ. Prinášal radosť a starostlivosť skutočného vychovávateľa všetkým chlapcom, ktorých vytrhával z ulíc a ktorí vo Valdoccu znovunachádzali oázu pokoja a miesto, kde sa učili byť «dobrými kresťanmi a čestnými občanmi». Je to to isté radostné a rodinné ovzdušie, aké som mal šťastie prežívať a vychutnávať aj ja ako chlapec, navštevujúc základnú školu v Kolégiu Wilfrida Baróna a svätých anjelov v [meste] Ramos Mejía. Saleziáni ma formovali ku kráse, práci a k tomu, aby som bol veľmi radostný, a toto je vaša charizma.

Pomohli mi rásť bez strachu, bez mánií. Pomohli mi ísť vpred v radosti a v modlitbe. Ako som mal príležitosť vám pripomenúť počas návštevy Baziliky Panny Márie Pomocnice kresťanov 21. júna 2015, opäť sa vraciam k tomu, aby som vám odporučil tri biele lásky dona Bosca: Pannu Máriu, Eucharistiu a pápeža. Dnes sa len zriedkakedy hovorí o Panne Márii s rovnakou láskou, s akou o nej hovoril váš svätý. Odovzdával sa Bohu modliac sa k Panne Márii a tá dôvera v Máriu mu dávala odvahu čeliť výzvam a nebezpečenstvám života a jeho poslania. Eucharistia, ako druhá láska dona Bosca, vám musí pripomenúť to, aby ste chlapcov zasvätili do liturgickej praxe, dobre prežívanej, aby ste im tak pomohli vstúpiť do eucharistického tajomstva, a nezabudnite ani na adoráciu. Nakoniec, je to láska k pápežovi: nie je to len láska k jeho osobe, ale k Petrovi ako hlave Cirkvi a ako zástupcovi Krista, ženícha Cirkvi. Za touto bielou láskou k pápežovi je láska k Cirkvi. Otázkou, ktorú si musíte položiť, je: „Akým saleziánom dona Bosca je treba byť pre mladých dneška?“ Ja by som povedal: mužom konkrétnosti, tak ako váš zakladateľ, ktorý ako mladý kňaz pred kariérou učiteľa v zámožných rodinách uprednostnil službu uprostred chudobných a opustených chlapcov. Byť saleziánom, ktorý vie hľadieť okolo seba, vidí kritické situácie a problémy, čelí im, analyzuje ich a robí odvážne rozhodnutia. Je povolaný ísť v ústrety všetkým perifériám sveta a dejín, perifériám práce a rodiny, kultúry a ekonómie, ktoré potrebujú byť uzdravené.

A ak s duchom Zmŕtvychvstalého prijme periférie obývané chlapcami a ich rodinami, vtedy začína byť prítomné Božie kráľovstvo a umožňuje sa tak nástup iných dejín. Salezián je vychovávateľ, ktorý objíma krehkosť chlapcov žijúcich na okraji a bez budúcnosti, skláňa sa k ich ranám a ošetruje ich ako Dobrý Samaritán. Salezián je tiež optimistickej povahy, vie hľadieť na chlapcov s pozitívnym realizmom. Ako ešte učí don Bosco, salezián v každom z nich, aj v tom najviac rebelskom a nekontrolovateľnom, rozpoznáva «ten prístupový bod k dobru», na ktorom treba s trpezlivosťou a dôverou pracovať. Salezián je nakoniec nositeľom radosti, tej, ktorá sa rodí zo zvesti, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, a zahŕňa všetky ľudské podmienky. Veď Boh nikoho nevylučuje. Pre to, aby nás miloval, od nás nevyžaduje, aby sme boli dobrí. Ani od nás nepýta povolenie k tomu, aby nás miloval. Miluje nás a odpúšťa nám. A ak sa necháme prekvapiť tou jednoduchosťou toho, kto nemá čo stratiť, pocítime, že naše srdce je zaplavené radosťou. Keď tieto charakteristiky chýbajú, objavujú sa ponuré, smutné tváre.

To nie! Chlapcom treba prinášať túto krásnu zvesť, pravdivú novinu oproti všetkým tým správam, ktoré každý deň prechádzajú novinami a internetom. Kristus skutočne vstal z mŕtvych a tými, ktorí to ukázali, boli don Bosco a Matka Mazzarellová, všetci svätí a blahoslavení saleziánskej rodiny, ako aj všetci členovia, ktorí každý deň premieňajú život toho, kto ich stretne, pretože sa nechali ako prví zasiahnuť milosrdenstvom Boha. Salezián sa tak stáva svedkom Evanjelia, Dobrej zvesti, a vo svojej jednoduchosti a musí konfrontovať so zložitou kultúrou každej krajiny. Dať dohromady jednoduchosť a komplexnosť je pre syna dona Bosca každodennou misiou.

Obsiahly komentár, ktorý nasleduje, číta Apoštolskú exhortáciu Evangelii gaudium v saleziánskom kľúči. Vypracovali ho experti rôznych disciplín, ktorí s kemnou citlivosťou a pod lupou dona Bosca, dávajú vyniknúť myšlienkam pápeža v svpojení s rôznymi aktuálnymi stituáciami, s cieľom výchovy chlapcov a mladých k dobru. Som presvedčený, že čítanie týchto strán prinesie dobro všetkým synom a dcéram dona Bosca po celom svete a tým, ktorí zdieľajú saleziánsku výchovnú charizmu. Na stranách tohto textu nájdu mnohé podnety pre interpretáciu skutočnosti a pre obnovu výchovnej praxe v službe mladým našich čias.

podľa VN a ANS rhsdb

2019 01 14 ans papez predslov

Pápež František pozdrvuje hlavného predstaveného saleziánov na osobitnej audiencii 31. marca 2014. 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.