„Pápež František, prezieravá, prorocká charizmatická osobnosť,“ hovorí don Chávez

(Rím, Taliansko, 19. augusta 2013) – Hlavný predstavený sa po príchode z Brazílie podelil s komunitou v Generálnom dome s niekoľkými myšlienkami, ktoré ho obzvlášť zaujali počas sledovania Svätého Otca Františka na Svetových dňoch mládeže v Riu de Janeiro a v jeho prístupe k obnove Cirkvi.

Don Pascual Chávez začal reflexiu takto: „Nie je možné skutočne pochopiť osobu pápeža Františka, ak si nevšimneme úzke prepojenia medzi jeho gestami, postojmi a slovami. Gestá sú to, čo vidíme: pápež, ktorý sa stále usmieva úsmevom, ktorý je spontánny i veľkorysý, objatia charakteristické úžasnou jemnosťou… skutky, ktoré zosobňujú materstvo Cirkvi.“

„Jeho postoje nám dávajú kľúč k jeho porozumeniu,“ pokračuje don Chávez, „pretože ho ukazujú ako pokorného služobníka Cirkvi. Je zaujímavé všimnúť si, že neodkazuje na seba. Dobrým príkladom je spôsob, akým odpovedal brazílskemu prezidentovi: ‚Nemám striebro ani zlato, ale priniesol som vám niečo oveľa cennejšie, čo mi bolo dané – Ježiš Kristus.‘“

Don Chávez spomenul aj niekoľko ďalších typických charakteristík, spontánnosť a praktickú pozornosť pre chudobných a posledných v spoločnosti. Tiež rozobral pápežove myšlienky, zvlášť zdôraznil solidaritu, ktorú pápež vyjadril voči mladým v Brazílii, demonštrujúcim za spravodlivejšiu spoločnosť a jeho kritiku západného modelu, ktorý odsudzuje starých na „kultúrnu eutanáziu“ a vylučuje mladých ľudí zbavovaním ich akejkoľvek možnosti spôsobiť „obnovu spoločnosti“. So zreteľom na mladých sa pápežovi Františkovi podarilo vrátiť entuziazmus a nádej. „Pozval ich k nasadeniu svojich životov pre dve príčiny, ktoré majú skutočnú hodnotu, evanjelium a Ježiš.“

Hlavný predstavený tiež vyzdvihol pápežov odkaz na „sociálnu pokoru“ pri jeho stretnutiach s politickými a kultúrnymi lídrami. Poukázal na dôležitosť takéhoto spôsobu správania, zvlášť v spoločnosti, akou je Brazília, ktorá je v súčasnosti rozdelená na dva extrémy: sebeckú ľahostajnosť a násilný protest.

Príhovor, ktorý zaujal dona Cháveza najviac, adresoval pápež brazílskym biskupom, keď im pripomenul, že „mystérium vstupuje srdcom a nemôže byť redukované na racionálne vysvetlenia…“ a to, na tému ľudí odchádzajúcich od viery, „nemôžeme len udrieť relativizmom, ľahostajnosťou, agnosticizmom, keď máme zodpovednosť vnútri Cirkvi.“

Povšimnutiahodné sú i ďalšie kvality pápeža Františka, ktoré sme mohli vidieť v Riu, jeho otvorenosť všetkým, ktorí sú aktívni v sociálnom sektore s cieľom pracovať spoločne pre všeobecné hodnoty, jeho dištancovanie sa od pyramídového modelu cirkevného riadenia a smerovanie k mnohostrannému modelu, založenému na jednote, ktorá rešpektuje diverzitu. „Hovorím to preto, lebo buď študujeme osobu Svätého Otca seriózne, alebo všetko ostatné redukujeme na anekdotu. V skutočnosti niet pochýb, že má svoj program a že na ňom pracuje,“ uzavrel don Chávez.

Na záver hlavný predstavený pozval všetkých saleziánov, aby čítali a reflektovali pápežove dokumenty a príhovory, tiež ako prípravu na nadchádzajúcu Generálnu kapitulu.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.