Pápežská exhortácia Radosť evanjelia – saleziánske čítanie?

(Rím, Taliansko, 5. decembra 2013) – Nedávno vydaná apoštolská exhortácia Evangelii Gaudium pápeža Františka rozprúdila veľký záujem v celej Cirkvi aj mimo nej vďaka svojmu obsahu a sviežosti. Požiadali sme hlavného predstaveného, dona Pascuala Cháveza, o jeho príspevok na túto tému.

Radosť je jedným z typických znakov saleziánskej charizmy. Ako bola prijatá pápežova apoštolská exhortácia Evangelii Gaudium?

Radosť, o ktorej pápež hovorí, je radosť z Dobrých správ, z toho, že Boh sa stáva slabým ako sme my, prichádza medzi nás ako dieťa. Je to najvyššia manifestácia lásky Boha, ktorý sa ponížil, aby sa stal človekom, ako sme my a tak nás povýšil do hodnosti svojich detí. Iba Boh mohol mať myšlienku tak radikálnu a opačnú nášmu ľudskému mysleniu. To je dôvod, prečo nemôžeme zlyhať v evanjelizácii. To je dôvod, prečo v sebe samých cítime potrebu komunikovať s ostatnými, zvlášť mladými ľuďmi, radosť a krásu viery, ktorá dáva zmysel, nádej a budúcnosť do našich životov a našich záväzkov spolupracovať v budovaní lepšieho sveta pre všetkých, zvlášť najchudobnejších, najznevýhodňovanejších a prehliadaných.

Čo Vás v texte najviac zasiahlo?

Je to výnimočný dokument. Nie je len náhoda, že bol vydaný na konci Roka viery, ktorý bol vyhlásený Benediktom XVI. na oslavu koncilu, ktorý prozreteľnostne obnovil Cirkev. Prichádza zo srdca Františka, rímskeho biskupa, je výsledkom jeho pastoračnej skúsenosti na poprednom mieste a jeho dlhej meditácie o nutnosti ohlasovania evanjelia dnešnému svetu. V dokonalej harmónii s obsahom jeho príhovorov a jeho vlastným štýlom, pápež František povedal, že nezamýšľal napísať teoretickú rozpravu, ale ukázať praktické implikácie dôležitých tém zachytených v texte. Cieľ je veľmi jasný: pomôcť definovať špecifický spôsob evanjelizácie, ktorý má byť zavedený do všetkých evanjelizačných aktivít.

Nový text je úplne v línii s vynikajúcou exhortáciou pápeža Pavla VI. Evangelii Nuntiandi, čo naznačuje aj samotný názov. Je to magna charta pre dnešnú Cirkev, vytyčuje stratégiu a základné dôsledky. Nemôžeme nechať veci tak, ako sú. Cirkev by mala byť v neustálom stave konverzie a misie.

Čo má Evangelii Gaudium povedať konkrétne saleziánskej kongregácii?

Myslím, že táto apoštolská exhortácia pápeža Františka nás vovádza do pravého ducha nadchádzajúcej generálnej kapituly, ktorá bude nevyhnutne a prozreteľnostne vedená zásadami tohto dokumentu. Dáva nám víziu toho, aká Cirkev má byť: bez strachu z moderného sveta, hľadajúca nové spôsoby ohlasovania Evanjelia, misijnejšia, súcitnejšia, odvážnejšia robiť nevyhnutné zmeny.

Pápež volá Cirkev prekonať svoj strach, vystúpiť zo svojich štruktúr a zanechať falošné bezpečie, ktoré nás robí rigidnejšími a menej efektívnymi evanjelizátormi. Volá Cirkev k odsúdeniu ekonomického modelu, ktorý z peňazí robí idol, generuje sociálne vylúčenie a vytvára kultúru odmietnutia a ľahostajnosti. Cirkev teda má špeciálny záujem o chudobných a silný záväzok voči sociálnej spravodlivosti a mieru.

Dovoľte mi požiadať Vás o prečítanie tejto exhortácie Radosť evanjelia. Študujte a šírte ju. Vložte ju do svojich modlitebných úmyslov. Nechajte ju zohriať Vaše srdce. A nadovšetko ju nechajte vytyčovať cestu naplnenú radosťou, aby priniesla radostnú správu mladým.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.