Tridsiata prvá zložka saleziánskej rodiny

(Bratislava, 28. októbra 2016) – Desiaty nástupca dona Bosca don Ángel Fernández Artime 18. júla 2016 rozhodol o pričlenení nového duchovného hnutia k saleziánskej rodine dona Bosca. Je ním verejné združenie veriacich „Kontemplatívna fraternita Márie z Nazareta“ (FCMN), ktorého členovia sa nazývajú „nazaréni“.

Zakladateľom FCMN je taliansky salezián pôvodom z Milána Mons. Nicola Cotugno, dnes emeritný arcibiskup v Montevideu v Uruguaji. Don Cotugno už v noviciáte cítil sklon ku kontemplatívnemu životu. Uvažoval, že odíde zo Saleziánskej kongregácie a vstúpi do kláštora. Jeho predstavený don Egidio Viganó ho však uistil, že kontemplatívny rozmer je neodmysliteľnou súčasťou saleziánskej charizmy a povzbudil ho, aby ho ďalej rozvíjal vo svojom saleziánskom povolaní.

Po štúdiách v Čile, Belgicku a Ríme don Cotugno pôsobil ako misionár v Uruguaji, kde sa venoval skupine saleziánskych spolupracovníkov. Rozhodol sa, že im ponúkne myšlienku kontemplácie v činnosti tak, ako ju praktizoval don Bosco a ako ju aj on sám prežíval. Táto myšlienka ich oslovila a v roku 1981 začali vznikať prvé skupiny nového hnutia z radov mužov, žien a mladých. Neskôr sa začala formovať aj skupina zasvätených žien, ktoré sa rozhodli žiť spolu v komunite ako osoby zasvätené v sekularite. V roku 1991 hlavný predstavený saleziánov don Egidio Viganó pozval niekoľko zasvätených žien z FCMN na Colle don Bosco, aby sa modlili za potreby a budúcnosť saleziánskej rodiny a súčasne aby zviditeľnili vo svete myšlienku saleziánskej kontemplácie v činnosti, ktorú sa snažili prežívať v Uruguaji. Odvtedy pôsobia na Colle don Bosco dodnes.

V súčasnosti táto nová zložka saleziánskej rodiny pôsobí v Uruguaji (od roku1981), Argentíne (od roku1991), Taliansku (od roku 1991), na Slovensku (od roku 1993) a v Čechách (od roku 1995). Poslaním členov Fraternity je prežívať kontempláciu dona Bosca v činnosti v každodenných situáciách bežného života a podobne ako on premieňať svoju činnosť na modlitbu a spojenie s Bohom. Usilujú sa hlbšie pochopiť kontempláciu dona Bosca a rozvíjať ju pre dobro celej saleziánskej rodiny, pre dobro Cirkvi a všetkých kresťanov.

Nazaréni nemajú konkrétny spoločný apoštolát. V rámci svojich možností aktívne spolupracujú pri rôznych aktivitách a potrebách vo farnostiach. Žijú naplno vo svete, so srdcom zakotveným v Bohu. Ich apoštolátom je predovšetkým svedectvo života o tom, že aj v dnešnej hektickej dobe, ovládanej vyčerpávajúcou činnosťou a aktivizmom, je možné aj potrebné prežívať svoj život v spojení s Bohom. Preto sa usilujú o intenzívny život v Božej prítomnosti uprostred každodenných, aj tých najvšednejších radostí, bolestí a potrieb súčasného sveta. Život v Božej prítomnosti ich privádza k tomu, aby sa stali nástrojmi v Božích rukách, cez ktoré Vzkriesený Ježiš pôsobí vo svete dnes, tu a teraz. Nazaréni chcú so svätým Pavlom volať: Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus! Nie som to už ja, čo konám, ale je to Ježiš, ktorý koná cezo mňa!

Najvyšším modelom pre členov Fraternity je Mária z Nazareta. Preto sa nazývajú nazaréni. Nachádzajú v nej vzor hlbokej trpezlivosti, mlčanlivej statočnosti, priezračného pokoja, stálej vernosti, horúcej nádeje a vyžarujúcej lásky. Máriin život v Nazarete je predobrazom svätosti, ktorú kresťan môže prežívať uprostred každodenného všedného života. Práve Máriu dostal malý Janko Bosco od Ježiša za učiteľku na ceste k zjednoteniu s Bohom. Od nej sa naučil kontemplácii, ktorá vedie k spojeniu s Bohom nielen popri vyčerpávajúcej činnosti, ale aj prostredníctvom samotnej činnosti. Práve táto milosť jednoty vytvára originalitu jeho charizmy ako svätého zakladateľa. Kontempláciu v činnosti, ktorú prežívala Mária z Nazareta spolu s Ježišom a Jozefom v malej galilejskej dedinke v období pastierstva, poľnohospodárstva a remeselníctva, don Bosco preniesol na Valdoco medzi chlapcov, do miest poznačených nastupujúcou kultúrou priemyslu a techniky.

Inšpiráciou pre organizačné usporiadanie FCMN sú Ježiš, Mária a Jozef – nazaretská rodina, v ktorej boli zastúpené všetky životné stavy. Preto aj Fraternita je zložená z kresťanov, ktorí patria k rôznym životným stavom: laici (manželia, slobodní, mládež), zasvätené osoby (žijúce buď v komunite, alebo individuálne, zasvätené vdovy) a kňazi. Hoci každý stav má svoje pravidlá a autonómiu, všetci nazaréni tvoria jednu rodinu. Vzťah medzi členmi je „bratstvo“. Všetky skupiny majú rovnaké postavenie. Hodnoty a špecifiká každého životného stavu obohacujú ostatné stavy.

Všetci členovia Fraternity skladajú sľub kontemplácie. Prostredníctvom tohto sľubu sa zaväzujú kontemplovať Boha vo svojom každodennom živote, premieňať svoj život na Božiu chválu slávením liturgie hodín (ranné chvály a vešpery), modlitbou ruženca a podľa možností každodenným slávením Eucharistie. Zasvätené osoby skladajú okrem toho aj sľuby evanjeliových rád (poslušnosti, čistoty a chudoby).

Charakteristika člena FraternityHlboký vnútorný život, služba bratom a sestrám v rodinnom duchu, neúnavná pracovitosť, obetavá láska, radosť a pokoj. Znakom a ovocím pravej, autentickej kontemplácie nazarénov je „bratská láska“. Ten, kto viac kontempluje Boha vo svojom živote, viac slúži bratom a sestrám.

Bližšie informácie o Kontemplatívnej fraternite Márie z Nazareta nájdete na www.fraternidadmariadenazaret.org.

Dana Ondrušová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.