Valné zhromaždenie Domky diskutovalo o zmene stanov a volilo predsedu

(Tajov, 18. marca 2015) – Tento víkend sa v Tajove pri Banskej Bystrici uskutočnilo Valné zhromaždenie Domky, kde sa stretlo 73 členov Domky z celého Slovenska. Išlo o prevažne pracovný víkend s priestorom pre spoločné stretnutie, vzájomné zdieľanie a obohatenie.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, ktoré sa stretáva raz ročne za účelom rozhodovania o dôležitých otázkach a smerovania organizácie. V roku 2015 sa stretli zástupcovia 29 stredísk a Festivalu Lumen, členovia predsedníctva, kontrolnej komisie a zamestnanci ústredia, aby diskutovali o aktuálnych otázkach života Domky.

Prvá časť programu bola venovaná hodnoteniu konkrétnej činnosti stredísk Domky, jej orgánov a ústredia za uplynulý rok, ako aj obsahovému hodnoteniu posledného trojročného obdobia. Uskutočnili sa voľby do predsedníctva a kontrolnej komisie, ktorých staronovými členmi sa stali Lydka Ondrejkovová ako predsedníčka združenia, Peter Kertys ako člen predsedníctva, Jana Blahúsová ako členka kontrolnej komisie a predstavil sa aj Michal Krupa, ASC ako nový člen predsedníctva delegovaný saleziánmi spolupracovníkmi.

Ďalej bol predstavený plánovaný rozpočet na rok 2015, ktorý bol následne Valným zhromaždením schválený. Diskutovalo sa o predložených návrhoch na zmenu stanov a zmenu regrantingového poriadku celoslovenských podujatí Domky. Lýdia Ondrejkovová, predsedníčka Domky a Jaroslav Timko, riaditeľ ústredia, predstavili účastníkom Projekt 3S, ktorý je vznikajúcim projektom Domky v oblasti vzdelávania a sieťovania. Záver stretnutia bol venovaný Infobloku, v rámci ktorého boli ponúknuté aktuality Domky, ako aj pozvánka na oslavu 200. výročia narodenín dona Bosca na Slovensku, ktorá uskutoční počas Festivalu Lumen.

Program stretnutia bol najmä pracovný, no svoj priestor mala každý deň svätá omša, spoločné modlitby, večerná krížová cesta, adorácia a spoločný neformálny večer v duchu spoločenských hier a rozhovorov.

Karolína Noskovičová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.