2. deň deviatnika: DIAMANT NÁDEJE

Istota pomoci z neba

23. január – do sviatku dona Bosca ostáva 8 dní

Sen dona Bosca nás varuje: Namiesto Nádeje: Rehot a hrubosť.

Hodnota diamantu

Nádej je čnosť, vďaka ktorej túžime a očakávame od Boha večný život ako stav večnej radosti. Je to istota večného života s ním. Boh je prameňom a plnosťou života, „nie je Bohom mŕtvych, ale živých“ (Lk 20, 38), a preto aj večný život pochádza od neho. Prežívať nádej v mladosti znamená prejavovať radosť z kresťanského života, ktorý je vedený, sprevádzaný a podopieraný zhora. Pre kresťana je téma nádeje podstatná, lebo bez budúcej perspektívy života v Bohu a s Bohom neexistuje pre človeka ani život, ani nádej. Ako hovorí sv. Peter: „… Boh a Otec… nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej“ (por. 1Pt 1,3 – 4). V Kristovi sme všetci nové stvorenia, v ňom sme všetci Božie deti, toto je kresťanská nádej! Istota, že patríme Bohu teraz a navždy, presvedčenie, že sme jeho: sme a budeme v dobrých rukách. Človek, ktorý pestuje nádej, sa ničoho nebojí a bude stále spokojný.

A čo hovorí Božie slovo?

Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo: „Čo si oblečieme?“! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. (Mt 6, 31 – 34)Riziká a pokušenia

Ako je vôbec možné ostať ľahostajný voči tejto láske, ktorá sa stáva pre nás každý deň chlebom života!? Žiaľ, je mnoho mladých, ktorí sa s Bohom života zatiaľ nestretli. Sú voči životu ľahostajní a nechcú si pomenovať očakávania a túžby, ktoré nosia v srdci. Ako si možno uchrániť a prehĺbiť nádej?

– Ráno, keď sa zobudíš, pozdvihni myseľ k nebu a maj odvahu poďakovať sa za to, že si sa zobudil do nového dňa a že môžeš žiť. To ti umožní zanechať vo svete znaky radosti, života a nádeje.- Nauč sa žiť v radosti, s optimizmom a pokojným vedomím, že Pán Boh sa o teba stará.- Miluj život! Nauč sa ho kontemplovať: prenikať do hĺbky vecí. Obdivuj ho, buď vďačný, všímaj si krásu okolo seba a prežívaj slobodu – schopnosť robiť dobro.- Začni sa starať o celý svoj život a pomáhaj v živote ostatným.

Povzbudenie od dona Bosca: „Odvahu! Nádej dodáva odvahu, keď sa stráca trpezlivosť.“

Modlitba k donovi Boscovi  

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.