27. GK – Don Chávez vyzval saleziánov byť chudobnými pre chudobných

(Rím, Taliansko, 5. marca 2014) – „Nerobí nám starosť budúcnosť Kongregácie, akoby šlo o otázku prežitia, ale naša schopnosť byť prorokmi,“ povedal pri otvorení 27. generálnej kapituly saleziánov hlavný predstavený don Pascual Chávez.

Slávnostne otvorenie 27. GK sa konalo v pondelok 3. marca v prítomnosti miestneho biskupa, viacerých saleziánov kardinálov (Bertone, Farina, Maradiaga), a predstavených iných zložiek saleziánskej rodiny.

Po vzývaní Svätého Ducha a prečítaní úryvku z evanjelia sa prihovoril zhromaždeniu generálnej kapituly hlavný predstavený: „Kongregácia je povolaná na tejto kapitule obnoviť sa tak, aby znovu získala čerstvosť začiatkov, misionárske nadšenie a dynamizmus svojej mladosti a svätosť svojej dospelosti. … Jednota kongregácie neznamená uniformitu. … Všetci sú slobodní vyjadriť svoje myšlienky o úlohe kongregácie dnes, a o najnaliehavejších výzvach. Zároveň však všetky návrhy majú byť v línii a duchu evanjelia, vo vernosti tomu, čo nám hovoria Stanovy.“

Každá GK znamená dôležitú etapu v živote kongregácie, no „27. GK – hovorí don Chávez – mieri k niečomu novému a doposiaľ nevídanému: ženie nás naliehavosť evanjeliovej radikálnosti. Sme povolaní vrátiť sa k podstatnému, byť kongregáciou chudobnou pre chudobných a opäť nájsť inšpirácie v apoštolskom zanietení dona Bosca.“

Kardinál Joao Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre Inštitúty zasväteného života a Spoločnosti apoštolského života, sa vo svojom pozdrave dotkol niekoľkých myšlienok z listu, ktorým hlavný predstavený zvolal 27. GK: „Aký zasvätený život je potrebný a významný pre dnešný svet?“ A svoju odpoveď zhrnul do vyjadrenia: prežívať proroctvo spoločenstva a bratskosti.

O 13:05 miestneho čas don Francesco Cereda, regulátor generálnej kapituly, predniesol oficiálnu formulu: „Podľa normy Všeobecných pravidiel, so schválením zhromaždenia a v mene predsedajúceho dona Pascuala Cháveza, vzývajúc Božiu pomoc, skrze sprostredkovanie Pána Ježiša, s osvietením Ducha Svätého a na príhovor Márie Pomocnice, vyhlasuje 27. generálnu kapitulu Spoločnosti svätého Františka Saleského za otvorenú.“

Podľa ANS spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.