27. GK – Iný pohľad na saleziánsku štatistiku

(Rím, Taliansko, 28. februára 2014) – Nie je ľahké interpretovať štatistické dáta medzinárodnej rehoľnej kongregácie venujúcej sa výchove, akou sú saleziáni. Na čísla je potrebné pozerať v kontexte, s vyzdvihnutím evanjeliového obzoru a s vedomím, že ich nemožno vyhodnocovať výlučne z ľudského pohľadu.

Dáta za posledných osemnásť rokov – od 24. generálnej kapituly roku 1996 do teraz, čo je kontext, ktorý majú pred sebou členovia aktuálnej kapituly – treba vnímať z rozličných aspektov a kontextov – geografického, historického, sociálneho a kultúrneho.

Zaujímavými číslami môžu byť nárast počtu zosnulých spolubratov, ďalej fakt, že počet novicov zostáva prevažne nezmenený – okolo 500, a malý, no stály nárast počtu saleziánov biskupov (momentálne 122).

Obmeny v geografickom kontexte sú zapríčinené zmenami v niektorých regiónoch a vytvorením nových právnych celkov (provincií a iných). V piatich regiónoch počet saleziánov klesá, no v ďalších troch (Afrika-Madagaskar, Ázia-Východ a Oceánia, Ázia-Juh) je počet stúpajúci.

Počas posledných osemnástich rokov sa počet krajín, v ktorých je kongregácia prítomná, zvýšil zo 126 na 132. V súčasnosti je počet kanonicky zriadených komunít viac ako 1800.Zaujímavú sú tiež zmeny v type diel, do ktorých sú saleziáni zaangažovaní: počet škôl a učňovských centier vzrástol, počet internátov zostal rovnaký. Narástli však aktivity zamerané na rozlišovanie a sprevádzanie v povolaní.

Významný nárast bol zaznamenaný v oblasti sociálneho rozvoja a diel pre znevýhodnených mladých. Sem patria projekty pre deti ulice, domovy pre mladých v ohrození, sociálnu a pastoračnú starostlivosť o migrantov, ošetrovne, kliniky a centrá sociálnej podpory.Celkovo sa počet týchto diel takmer zdvojnásobil – z 564 na 1168 za posledných osemnásť rokov.

Napreduje aj saleziánsky misionársky rozmer: v posledných šiestich misijných výpravách odišlo do misií 206 misionárov z 56 provincií.

Napriek poklesu počtu zasvätených saleziánov sa celkový počet diel a komunít neznížil. V každom sektore narástol počet laikov, ktorí sú členmi saleziánskej rodiny, a tiež počet zasvätených z iných nesaleziánskych kongregácií.

Saleziánska kongregácia je v neustálom rozvoji. Členovia kapituly majú prístup k celkovým, regionálnym aj provinciálnym štatistikám, aj vzhľadom na zmeny, ktoré zaviedli 25. a 26. generálna kapitula. Tieto dáta sa spájajú do obrazu, ktorý správnou interpretáciou vytvára lepšie porozumenie o situácii v kongregácii.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.