28.GK – „My sme tu Cirkev, sme zhromaždenie zasvätených mužov, zjednotených v Pánovi“

(ANS, Turín 22. februára 2020) – Pri otvorení 28. generálnej kapituly v sobotu 22. februára na Valdoccu hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime najprv zo srdca poďakoval mnohým prítomným hosťom a osobitne jednotlivo s veľmi srdečným a veselým tónom pozdravil prítomných predstaviteľov zložiek saleziánskej rodiny, medzi nimi aj prezidenta svetovej federácie Exallievov dona Bosca Slováka Michala Hortha.

Otvárací príhovor hlavného predstaveného na 28.GK, sobota 22. februára (taliansky text)

„Verím, že toto je veľmi významným vyjadrením nášho bratstva, vďaka vám za túto krásnu realitu saleziánskej rodiny.“Aj don Artime, ako pred ním kardinál João Braz de Aviz, začal svoj otvárací príhovor v štýle prorockého pohľadu plného nádeje na „významnosť zodpovednosti viesť a animovať charizmu v Cirkvi, pre Cirkve a pre svet, ktorú vzbudil Duch“.

2020 02 22 28.GK artime-prihovor

A s touto pozornosťou a s touto úlohou majú saleziáni obnoviť „zodpovednosť viesť spoločenstvo a jednotu života v Kongregácii. Ako potvrdil don Luigi Ricceri na 20. generálnej kapitule: Naše zhromaždenie nie je zhromaždením akcionárov firmy, nie je to politické zhromaždenie frakcií s rôznymi ekonomickými záujmami, záujmami prestíže či ambícii. My sme tu Cirkev, lepšie povedané, sme zhromaždenie zasvätených mužov, zjednotených v Pánovi, so sľubmi úplne pre nadprirodzený ideál.“

Pri téme a špecifických cieľoch 28.GK don Artime upriamil pozornosť na niektoré méty. Predovšetkým pamätať na to, „aby sme dávali absolútny primát saleziánskemu poslaniu s dnešnými mladými a medzi nimi najmä prioritu najnúdznejším, najchudobnejším a opusteným.

Kto je salezián, ktorý dnes ide v ústrety mladým? Aký je jeho profil? Taký, ktorý má za vzor dona Bosca: „S donom Boscom ako vzorom, uvažovať o saleziánovi dnes, by malo byť to isté ako povedať:- zasvätený človek hlbokej viery,- apoštolské nadšenie pre mladých,- Boží syn, ktorý vie byť a cíti sa otcom mladých,- charizmatická identita toho, kto obohacuje Cirkev charizmou dona Bosca a vytvára cirkevné spoločenstvo,- vždy verný apoštol mladých, vždy flexibilný a tvorivý,- vždy vychovávateľ, vždy priateľ mladých.“

Dnes viac než inokedy, salezián prežíva spoločne s laikmi poslanie aj formáciu. A v tejto oblasti treba robiť kroky napred, a don Artime si želá, aby generálna kapitula „uvažovala o niektorých bodoch, pri ktorých možno napredovať v rozlišovaní,“ aby sa prekonali odmietania tohto spoločného poslania s laikmi, a aby saleziáni rástli vo vzájomných vzťahoch s laikmi v spoločnej formácii.

Generálna kapitula je veľkou výzvou tohto času, ako to už hlavný predstavený naznačil v zvolávacom liste: „Budeme pozvaní premýšľať-rozlišovať s realizmom, odvahou a rozhodnosťou o smerovaní cesty, ktorou treba kráčať v 21. storočí, vo veľmi osobitnej situácii obnovy a očisťovania Cirkvi.“

Treba pokračovať v diele, ktoré začal don Bosco, tak ako on sám v roku 1875 povedal donovi Barberisovi: „Vy budete napĺňať dielo, ktoré ja začínam; ja načrtávam, vy budete vyfarbovať… ja robím skicu Kongregácie a nechávam na tých, ktorí prídu po mne, aby ju urobili krásnou.“ A don Artime zakončuje: „Myslím, že vďaka 28.GK, ktorú dnes začíname, skrášlime ďalšie časti skice, ktorú nám don Bosco zanechal, pretože Duch Svätý naďalej osvetľuje aj nás dnes, aby sme boli verní Pánu Ježišovi, vo vernosti prvotnej charizme, s tvárami a hudbou a farbami dneška.“

O 12.30 regulátor kapituly don Stefano Vanoli v mene hlavného predstaveného predniesol formulu oficiálneho otvorenia 28. generálnej kapituly a všetci prítomní potom zaspievali modlitbu „Pod tvoju ochranu“, aby kapitulu zverili Márii Pomocnici.

2020 02 22 28.GK otvorenie3

2020 02 22 28.GK otvorenie4V strede primátorka Turína pani Chiara Appendino, vpravo od nej generálna matka sestier saleziánok Yvonne Reungoat

2020 02 22 28.GK otvorenie5

2020 02 22 28.GK otvorenie6

2020 02 22 28.GK otvorenie7Prezident Svetového združenia Exallievov dona Bosca Slovák Michal Horth s manželkou s hlavným predstaveným saleziánov

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.