28.GK – Pápež František saleziánom: „Snívajte … a pomôžte snívať!“

(Rím, 23. marca 2020) – Blízkosť pápeža Františka saleziánskej rodine je známa: akú dôležitosť mali stretnutia s niektorými saleziánmi, ktorí významne ovplyvnili jeho život; jeden školský rok študoval na saleziánskom Inštitúte v Ramos Mejía; jeho oddanosť Panne Márii Pomocnici kresťanov … Sám pripustil, že bol považovaný za „pro-saleziánskeho jezuitu“. Ale v posolstve, ktoré poslal pri príležitosti 28. generálnej kapituly saleziánov, pápež František opätovne ohromuje dôverným a hlbokým poznaním saleziánskej charizmy. Hovorí rodinne, ako keby rozprával v oratóriu večerné slovko, a pomáha nájsť odpoveď na otázku kapituly: „Akí saleziáni pre dnešných mladých?“ Pre argentínskeho pápeža je odpoveďou: „Ani pesimista, ani optimista; salezián 21. storočia je človekom plným nádeje, pretože vie, že má svoj stred v Pánovi, ktorý je schopný všetko obnoviť“.

Svätý Otec najprv vyjadril radosť z toho, že sa kapitula konala na Valdoccu– z čoho odvodzuje aj výzvu, aby saleziáni nikdy nezabudli na hlasný krik mladých, najmä tých, ktorí zostali „ako ovce bez pastiera“. Následne pozval každého syna dona Bosca „rozvíjať kontemplatívny postoj“, prijať tento pohľad „schopný identifikovať a rozoznať kľúčové body“. Pesimizmus a optimizmus sú totiž samoreferenčné postoje, ktoré sa spoliehajú na svoju vlastnú silu: ale skutočný učeník dona Bosca zakorenený v Ježišovi je schopný „predkladať iné sny, ktoré tento svet neponúka: svedčiť o kráse štedrosti, služby, čistoty, sily, odpustenia, vernosti povolaniu, modlitby, boja za spravodlivosť a spoločné dobro, lásky k chudobným, priateľstva mladých z rôznych sociálnych skupín“.

Pápež, kladúc za vzor Svätca mladých, ukazuje dnešným saleziánom model rehoľníka, ktorý „zoči-voči tomu, čo sa deje, nie je schopný zostať neutrálnym alebo nehybným“: salezián – môžeme povedať s odkazom na Heslo na rok 2020 – žije politiku Otčenáša, je ponorený do reality, aby mohol priniesť túto realitu k Bohu. Salezián nie je ani klerikálny, ani rigoristický – to sú dva zlé postoje, pred ktorými pápež varuje; salezián je skôr zasvätený, ktorý „sa nerozhoduje oddeliť sa od sveta, aby hľadal svätosť“, ale ktorý „sa pýta sám seba a vyberá si, v ktorom svete a ako bude žiť“.

Svet saleziánov je svet mladých a to, „ako v ňom žiť“, je jednoducho spolu: „Súčasníci dona Bosca včera a saleziána dnes nie sú iba príjemcami vopred naplánovanej stratégie, ale živými protagonistami oratória, ktorí sa majú realizovať,“ dodáva s priezračnou jasnosť pápež.

Pri predstavení postavy saleziána koadjútora pápež František s hlbokým poznaním uvádza jeho typickú vlastnosť: „Vaše zasvätenie je predovšetkým znakom slobodnej lásky k Pánovi a k Pánovi v jeho mladých, ktoré nie je definované primárne zodpovednosťou, funkciou, alebo konkrétnou službou, ale prítomnosťou … Nezištná prítomnosť zachraňuje kongregáciu pred akoukoľvek posadnutosťou aktivizmom a pred akýmkoľvek technicko-funkčným redukcionizmom. Prvým povolaním je byť radostne a nezištne prítomní medzi mladými.“

Medzi podnetmi pre budúcu cestu Kongregácie pápež František podčiarkuje aj dar ženskej prítomnosti v saleziánskych dielach, ktorá trvá od čias Mamy Margity. Je to prítomnosť schopná prenášať rozmer pohostinnosti, viac afektívna než efektívna; preto je potrebné, aby bola docenená „nie ako pomocný, ale základný činiteľ vašich prítomností“.

A nakoniec, pozorujúc globálnu prítomnosť saleziánskej rodiny, misijného rozšírenia, a stálej pozornosti venovanej inkulturácii evanjelia, pápež Bergoglio povzbudzuje „k zachovaniu bohatstva mnohých kultúr, do ktorých ste ponorení, bez toho, aby ste sa ich usilovali ,homologizovať’“. Týmto spôsobom „saleziánsky duch, ktorý má ďaleko od toho, aby sa stratil v uniformite odtieňov, získa krajší a atraktívnejší výraz … bude sa vedieť prihovoriť ,v dialekte´“. A bude schopný hovoriť s rovnakou prirodzenosťou a vážnosťou aj v jazykoch digitálnych nádvorí.

Záver pápeža je takmer hymnom na dona Bosca a na jeho sny pre mladých, najmä tých najnúdznejších: „Snívajte o otvorených, plodných a evanjelizujúcich domoch, ktoré budú schopné umožniť Pánovi ukázať svoju bezpodmienečnú lásku mnohým mladým, a ktoré vám umožnia vychutnať si krásu, ku ktorej ste boli povolaní. Snívajte … a nielen o vás a o dobre pre Kongregáciu, ale aj o dobre pre všetkých mladých ľudí, ktorí sú bez sily, bez svetla a bez útechy z priateľstva s Ježišom Kristom, sú zbavení podporujúceho spoločenstva viery, horizontu, i významu a života. Snívajte … a pomôžte snívať!“

Celé znenie posolstva Svätého Otca

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.