28.GK – Regulátor don Vanoli o dvoch „póloch“ hlavnej témy kapituly

(ANS, Turín 20. februára 2020) – Regulátor 28. generálnej kapituly don Stefano Vanoli sa narodil 1. marca 1968 vo Varese, saleziánom je od roku 8. septembra 1988. Od roku 2015 je hlavným sekretárom Saleziánskej spoločnosti a v apríli 2018 ho hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime menoval za regulátora 28.GK. Bol už účastníkom na 25. a 27. generálnej kapitule, ako provinciálny delegát. Dvanásť rokov bol aj provinciálnym radcom.

Prinášame časť rozhovoru, ktorý poskytol don Vanoli pre Bollettino Salesiano 2/2020.

2020 02 20 28.GK-rozh-regulator1

Aká je úloha regulátora?

Úlohy regulátora uvádzajú Všeobecné pravidlá Saleziánskej spoločnosti a týkajú sa najmä dvoch aspektov: prípravnej fázy a samotného priebehu generálnej kapituly. Je styčným bodom pre riešenie právnych krokov, ktoré sa vo vzťahu ku GK dejú v každej provincii: zhromažďovanie dokumentov z provinciálnych kapitúl, usporiadanie príspevkov od jednotlivcov alebo skupín spolubratov, komunikácia s účastníkmi GK, koordinácia prípravnej komisie, príprava rôznych postupov a kalendárov GK, starosť o prípravu priestorov, vedenie stretnutí a celej GK podľa úmyslu predsedajúceho, ktorým je hlavný predstavený, atď.Je to zodpovednosť, pri ktorej však môžem počítať so skúsenosťami tých, ktorí toto robili predo mnou, a s ďalšími spolupracovníkmi, ktorí mi odo dňa môjho menovania pomáhajú. Mnohí spolubratia mi prejavujú dôveru, rešpekt a vďaku i uistenie – čo je pre mňa veľmi dôležité – o ich každodennej modlitbe za mňa.

Prečo je GK dôležitá pre život Kongregácie?

Odpoveď dáva 146. článok saleziánskych Stanov: „Generálna kapitula je hlavným znakom jednoty Kongregácie v jej rozmanitosti. Je to bratské stretnutie, na ktorom saleziáni spoločne uvažujú, aby zachovali vernosť evanjeliu a charizme Zakladateľa a boli citliví na potreby čias a miesta. Celá Spoločnosť sa prostredníctvom generálnej kapituly dáva viesť Pánovým duchom a v určitej dejinnej chvíli sa snaží spoznať Božiu vôľu, aby lepšie slúžila Cirkvi.“Tento text vyjadruje veľmi dobre dôležitosť generálnej kapituly.

A čo prináša hlavná téma tejto 28. generálnej kapituly – „Akí majú byť saleziáni pre dnešných mladých“?

Ide o zjednocujúcu tému, ale rozdelenú do troch okruhov: priorita saleziánskeho poslania medzi mladými, profil saleziána pre dnešných mladých, poslanie a formácia zdieľané medzi saleziánmi a laikmi. Ide teda o hĺbkové rozobratie, analýzu týchto troch okruhov s cieľom definovať alebo skôr znovu zadefinovať „tvár“ zasväteného saleziána v roku 2020. Aby sme došli k tomuto cieľu, nevyhnutne začíname od mladých, ktorí sú „teologickým miestom“, kde Boh povolal dona Bosca a povoláva aj nás. Don Bosco spoznal a odpovedal na svoje povolanie medzi mladými, pracujúc pre nich a s nimi „až do posledného dychu“. Teda, ak my chceme znovu pochopiť našu identitu a naše poslanie dnes, musíme sa vrátiť k mladým, k Bohu, ktorý k nám hovorí v mladých.

Dnes, totiž, je nemysliteľné pochopiť alebo definovať postavu saleziána bez priameho poukázania na veľké docenenie, ktoré sa, od Druhého vatikánskeho koncilu, dostáva laikom. Tento „objav“ naša Kongregácia oficiálne prijala pri 24. generálnej kapitule v roku 1996, ale potrebujeme to stále prehlbovať. Faktom je, že v mnohých oblastiach saleziánskeho sveta existuje spoločenstvo a zdieľanie medzi saleziánmi a laikmi, ako to žiadala 24.GK. No i tak je nevyhnutné rozvíjať veľké možnosti, ktoré tento vzťah umožňuje a nesie v sebe ako rezervu.Poslanie a formácia zdieľané s laikmi – to nie je novinka posledných rokov. Od počiatkov, už za dona Bosca to bolo citeľné, hoci nie s dnešnou naliehavosťou. Skúsenosti a možnosti ostatných desaťročí poukazujú na potrebu ďalšieho prehĺbenia a rozvoja. Napokon, ako píše aj hlavný predstavený v liste zvolania tejto GK, „iba zdieľaním poslania budeme môcť dať tie najlepšie odpovede a nesklamať dospievajúcich a mladých dnes a zajtra, ktorí nás tak veľmi potrebujú.“ Aj tu platí už viac ráz opakované: „pre výchovu človeka treba celú dedinu.“ Pre nás je touto „dedinou“ výchovno-pastoračná komunita – saleziáni a laici spoločne.

Dva „póly“ – poslanie k mladým a poslanie a formácia zdieľané s laikmi – sú prameňmi pre profil saleziána, ktorý, okrem iných vecí, si žiada:- jasný a trvalý vzťah k osobe dona Bosca, vzťah, ktorý ide poza len anekdoty, a prenikne nanovo k zmyslu „daj mi duše, ostatné si vezmi“, k zmyslu prečo bol don Bosco vychovávateľom a pastierom mladých a ohlasoval všetkým, osobitne mladým, pravú tvár Boha a synovské povolanie každého človeka; je tu teda požiadavka opäť sa učiť od dona Bosca nie iba „čo“ robil, ale „ako“ to robil;- kvalitnú formáciu, zabezpečenú prítomnosťou kvalitne zostaveného tímu (osobitne v základnej formácii) a trvalou odpoveďou na Pánovo volanie; s pomocou a sprevádzaním v prostredí príťažlivého a solídneho komunitného života, kde obnovujeme naše „byť znamením a nositeľmi Božej lásky k mladým“; ide o kvalitu osôb, schopných prežívať saleziánske zasvätené povolanie s radosťou a túto radosť a šťastie aj odovzdávať; ide o spolubratov, ktorí sa naučili umeniu rozlišovať hlas Ducha v každodennom živote a rozpoznávať Božiu prítomnosť v živote mladých; ide o ľudí, ktorí vedia sprevádzať čo druhí prežívajú: skúsenosť komunitného života, modlitbu, apoštolát, skúsenosť evanjeliových rád, atď.

2020 02 20 28.GK-rozh-regulator2

Prežívaš aj nejaké starosti?

Prvou starosťou je aby som dobre splnil zverenú úlohu, osobitne aby som podporoval rozlišovanie, ktoré má charakterizovať práce generálnej kapituly od prvého dňa. Druhou starosťou je pomáhať všetkým účastníkom prežívať zážitok Kongregácie a Cirkvi ako to opisujú naše Stanovy, a to zabezpečením hneď od začiatku tých najlepších podmienok prostredia pre pokojný priebeh dňa, a s pomocou spolupracovníkov riešiť všetky nepredvídateľné momenty, ktoré môžu nastať. Poslednou starosťou je dôjsť ku 4. aprílu – teda ku zdarnému zakončeniu 28. generálnej kapituly.Napokon, dovoľte mi poďakovať spolubratom komunity v Turíne na Valdoccu a samotnej turínskej saleziánskej provincii, ktorí nám umožňujú na miestach našich počiatkov prežívať skúsenosť našej originality.

Podľa Bollettino Salesiano 2/2020 spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.