28.GK – Záver generálnej kapituly: „Volíme si Valdocco“

(ANS, Turín 16. marca 2020) – Dianie 28. generálnej kapituly sa skončilo oveľa skôr ako sa predpokladalo. Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime s novou hlavnou radou bude hľadať spôsoby, aby zabezpečili ako sa témam a rozhodnutiam dostane aj ďalšej pozornosti.

2020 03 16 28.GK zaver

Vo svojom posolstve účastníkom kapituly pápež František zdôraznil: „Že ste pre 28. generálnu kapitulu zvolili Valdocco, je dobrá príležitosť, aby ste sa konfrontovali s prameňmi a prosili Pána: Daj mi duše a ostatné si vezmi. Toto si z našej strany vyžaduje, aby sme prekonali strach a nástrahy, ktoré môžu vzniknúť. Verne prežívať charizmu je bohatšie a stimulujúcejšie než jednoduché zanechanie, opustenie, „z núdze cnosť“, či znovu prispôsobenie domov alebo aktivít; zahŕňa zmenu mentality zoči voči poslaniu, ktoré máme napĺňať.“

2020 03 16 28.GK zaver2

Mladí, ktorí prišli na kapitulu, zanechali svoj odkaz: „Saleziáni, nezabudnite na mladých, lebo my sme nezabudli na vás a na charizmu, ktorú ste nám odovzdali! Chcem to vyjadriť z celého srdca. Tým, že sme tu, sa zrealizoval jeden sen. Na tomto osobitnom mieste Valdocca, kde sa začalo saleziánske poslanie, ktoré zjednocuje spolu saleziánov i mladých . Máte v rukách naše srdcia. Musíme sa starať o váš vzácny poklad. Prosíme vás, nezabudnite na nás a naďalej nás počúvajte.“

2020 03 16 28.GK zaver3

„Saleziánskosť – pokračuje pápež František – sa rodí presne z tohto stretnutia, ktoré vzbudzuje proroctvá a vízie: prijať, integrovať a pestovať najlepšie kvality ako dary pre druhých, najmä pre vyčlenených na okraj a opustených, od ktorých nik nič nečaká.“

Náčrt saleziána pre dnešných mladých možno zrkadliť v tvrdení hlavného predstaveného: „Budem sa usilovať byť, nakoľko je to možné, opravdivým Božím mužom, so silnou charizmatickou a pastoračnou identitou, prezieravý, s pohľadom viery a nádeje pri vnímaní reality. Je to moje hlboké prianie, aby som naďalej bol, koľko sa mi dá, človekom schopným otcovstva a bratskej lásky, sprevádzania a blízkosti voči spolubratom. Verím, že dám mnoho mojich síl do toho, aby som bol človekom, ktorý buduje jednotu, zapája a sprevádza, vytvára spoločnú víziu, spája rozdielnosti, vytvára okolo seba spoločenstvo, pracuje v tíme a deleguje.“

2020 03 16 28.GK zaver4

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.