3. deň deviatnika: DIAMANT LÁSKY

Schopnosť vedieť si navzájom znášať bremená

24. január – do sviatku dona Bosca ostáva 7 dní

Sen dona Bosca nás varuje: Namiesto Lásky: Nedbalosť v službe Bohu. Milujú a hľadajú vlastné pohodlie, nie záujmy Ježiša Krista.

Hodnota diamantu

Pápež Benedikt XVI. vo svojej encyklike Boh je láska hovorí, že „programom kresťana je srdce, ktoré vidí“. Práve pre toto je potrebné vychovávať sa v láske. Don Bosco pripomína, že: „Láska všetko pochopí, všetko znesie, nad všetkým zvíťazí, ohlasujme ju svojimi slovami a skutkami.“ Je to trvalý postoj úprimnej a konkrétnej starostlivosti o druhých. Ten, kto žije lásku, je schopný dať veľkodušne nielen niečo, ale celého seba. Milovať treba bez podmienok a tým sa láska stane miestom našej premeny srdca. V dnešnej kultúre smrti, v ktorej žijeme, sa prežívaná láska stáva svedectvom kultúry života. Láska, ktorú prijímame, sa premieňa na náš záujem o druhých, na lásku pre druhých. Pre dona Bosca výchova k láske znamenala veľkodušnú ochotu slúžiť, nehľadiac na námahu. V oratóriu dona Bosca sa akákoľvek služba nazýva slovom „láska“.

A čo hovorí Božie slovo?

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. (1 Kor 13, 1 – 8)

Riziká a pokušenia

Dnes sa robí veľa pre druhých, ale aké sú motívy tejto služby? Osobné uspokojenie, alebo evanjeliová veľkodušnosť? V akej miere je dnešný mladý človek schopný prijať výzvy a príležitosti prejaviť lásku, ktoré mu prináša život? Sú to otázky na zamyslenie, lebo láska vždy hľadá dobro druhého. „Žiť život ako dar“ nie je iba slogan, ale je to spôsob, ako dosiahnuť vlastné šťastie. Ako možno zveľadiť lásku?

– Začni sa cvičiť v konkrétnej láske v rodine (ochota pomôcť, služba, pozornosť, láskavosť, pekné slová, veľkodušnosť).- Vyber si stať evanjelia, ktorá ti pomôže a odôvodní tvoj dar lásky a veľkodušnosti.

Povzbudenie od dona Bosca: „Pán nás povolal na tento svet pre druhých. Skutky lásky sa nerobia preto, aby sme za ne dostali zaplatené.“

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.