4. deň deviatnika: DIAMANT PRÁCE

Stála a verná vytrvalosť v plnení povinností

25. január – do sviatku dona Bosca ostáva 6 dní

Sen dona Bosca nás varuje: Namiesto Práce: Spánok, krádež, nečinnosť.

Hodnota diamantu

Práca je pre človeka povinnosťou a právom. Prostredníctvom nej spolupracuje s Bohom Stvoriteľom. Prácou nielen premieňame prírodu a prispôsobujeme ju svojim potrebám, ale aj rastieme a stávame sa viac ľudskými osobami, hovorí sv. Ján Pavol II. Práca je dobro, ktoré je náročné, užitočné a dôstojné. Náročná je preto, lebo zapája osobnú fyzickú i mentálnu energiu a vyžaduje námahu, čím v sebe nosí formačný a asketický prvok. Užitočná je v tom, že zdokonaľuje nové veci a pomáha nám rásť a dozrievať. Jej dôstojnosť spočíva v tom, že sa v nej realizuje integrálny rozvoj našej osobnosti. Či nie je krásne vedieť, že naša práca je spoluprácou na diele stvorenia? Pracujúc napodobňujeme Boha Stvoriteľa. Presné plnenie povinností ti nielen pomôže stať sa silným a schopným dobre využívať čas, ale dáva ti možnosť spolupodieľať sa na spoločnom verejnom dobre.

A čo hovorí Božie slovo?

Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. (2 Sol 13,7 – 12)

Riziká a pokušenia

Pracovať dnes! Na jednej strane je tu problém so stabilitou práce, na druhej ťažkosť prevziať osobnú zodpovednosť a pokojne a vytrvalo pracovať. Dnes je pre mladých najväčším nebezpečenstvom to, že si nevedia usporiadať čas. Dôsledkom je veľa premárneného a strateného času, ktorý bol zle zorganizovaný a zle využitý. Treba objaviť krásu práce, ktorá človeka premieňa a istým spôsobom ho robí viac človekom. Ak na to?

– Predovšetkým sa nauč dobre využívať čas.- Prežívaj prácu i štúdium ako spoluúčasť na diele stvorenia.- Buď poriadny a vyrovnaný v živote: práca/štúdium. Vstávaj načas a chodievaj spať skoro. Vyhýbaj sa extrémom.

Povzbudenie od dona Bosca: „Pod prácou sa rozumie plnenie si všetkých svojich povinností. Kto sa nenaučí pracovať, obvykle bude stále lenivec, až do svojej staroby.“

Modlitba k donovi Boscovi  

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.