4. deň deviatnika k Panne Márii Pomocnici – SVEDKYŇA BOŽEJ LÁSKY VO SVETE

Prosím, povoľte marketingové cookies, aby sme vám mohli zobraziť toto video.
Súhlasím s používaním marketingových cookies

Mária je svedkom Božej lásky vo svete

Mária je živým príkladom lásky Boha ku každému človeku. Mária svojou materinskou láskou ukazuje všetkým, ako nás Boh miluje, a sprevádza nás životom. Keď sa pozeráme na Máriu ako na svedkyňu lásky nebeského Otca, môžeme prežívať stále hlbší a autentickejší vzťah s Bohom.

Komentár hlavného predstaveného

Moji najdrahší, máme tu štvrtý deň, sme takmer v polovici cesty v Máriinej spoločnosti. Dnes urobíme ďalší krok v chápaní skutočnej mariánskej úcty.

Náš patrón, svätý František Saleský, nás učil, že zbožnosť nie je len vonkajší skutok, ale skôr hlboký a autentický vzťah s Bohom. Je to sám Boh, ktorý nás miluje ako prvý a otvára s nami komunikačný kanál. A robí tak prostredníctvom Márie, ktorá dala svetu Spasiteľa. Tak ako sa Boh stal človekom prostredníctvom Márie, aj my sa k Bohu môžeme priblížiť prostredníctvom našej nebeskej Matky.

Existujú tri stupne úcty k Márii: prvý stupeň spočíva v tom, že žijeme autentickým kresťanským životom, vyhýbame sa zlu a občas sa modlíme k Márii; druhý stupeň zahŕňa prehĺbenú lásku, dôveru a úctu k Márii, berieme si ju za vzor života; napokon tretí stupeň zahŕňa úplné zasvätenie sa Márii a skrze ňu Ježišovi, všetko robíme s Máriou, v Márii a pre Máriu.

S láskou spomíname na svätého Dominika Savia, ktorý sa úplne zveril Márii a založil Spoločnosť Nepoškvrnenej. Inšpiroval mnohých ďalších mladých ľudí, aby ho nasledovali. Táto skupinka dospievajúcich chlapcov zasvätených Panne Márii sa stala neskôr, spolu s donom Boscom, impuzom zakladateľského jadra saleziánov, čím vznikla Saleziánska spoločnosť. Aj v stretnutí dona Bosca a matky Mazzarellovej môžeme spozorovať vrúcnu túžbu rozšíriť Máriinu lásku na mladých, ktorá nadobudla konkrétnu podobu v založení Dcér Márie Pomocnice kresťanov.

Skúsenosť prežitá na Valdoccu a v Mornese nám jasne ukazuje priamy zásah Márie do života dona Bosca, mladých a jeho spolupracovníkov, ktorí sa jej odovzdali ako synovia a dcéry. V tom všetkom vidíme moc a materstvo Márie, ktorá ako milujúca Matka vedie a chráni svoje deti na ceste života.
Nech nás naša úcta k Márii privádza stále bližšie k Ježišovi a robí nás autentickými svedkami jeho lásky vo svete.

Svedectvo

Luis Chacón (USA) – nájdete vo videu (05:56)

Modlitba zverenia sa Panne Márii

Panna Mária, žena kontemplácie,
svedkyňa Božej lásky ku všetkým stvoreniam,
žila si v hlbokom vzťahu s Pánom,
vysloboď nás od nezmyselného náhlenia a každodenného šialenstva.
Priťahuj k sebe svojím príkladom naše výchovné spoločenstvá.
Chceme sa zasvätiť Ježišovi, tvojmu Synovi,
aby sme s tebou, v tebe a pre teba
mohli pochopiť tajomstvo „ako tráviť čas s Ježišom“.
Pomôž nám zachovať si vnútorný pokoj,
ktorý nás robí autentickými, vernými a radostnými veriacimi
ako tehotné a plodivé lono povolaní v Cirkvi a v saleziánskej rodine.
Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.