6. deň deviatnika: DIAMANT POSLUŠNOSTI

Veriť v Božiu lásku

27. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 4 dni

Sen dona Bosca nás varuje: Na mieste diamantu Poslušnosť nebolo nič, iba jedna veľká čierna diera bez nápisu.

Hodnota diamantu

Dnešným dňom sa začíname zamýšľať nad prvým z piatich diamantov na zadnej časti plášťa, predstavujúcich zvnútornenie, ktoré si má osvojiť každý mladý človek. Prečo vlastne máme poslúchať? Poslúchať znamená veriť a odpovedať Božej láske, odovzdať sa Bohu a prijať jeho pravdu. Človek viery je človekom poslušnosti alebo, inými slovami, dôveruje Bohu. Poslúchať znamená vedieť počúvať, dať do centra každého rozhodnutia Ježiša Krista a podľa toho konať. Poslušnosť je teplomerom našej dôvery, akú máme v Boha. Aj mladý človek by mal vedieť povedať tak ako Pán Ježiš: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 24, 42). Učiť sa plniť Božiu vôľu! Neexistuje lepšia škola ako Máriina, ktorá by nás voviedla do kontemplácie, prijatia, stráženia a ohlasovania Božieho slova.

A čo hovorí Božie slovo?

Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca. (Flp 2, 8 – 11)

Riziká a pokušenia

Najväčším nebezpečenstvom je nemať žiadny vzťažný bod. Mnohí nevedia, komu odovzdať svoj život a komu veriť, riskujú, že prežijú prázdny život. Práve preto don Bosco vo sne na plášti nenachádza nič, je tam prázdno. Je to symbol života bez akéhokoľvek významu a základu. Ďalším pokušením, ktoré je dnes rozšírené, je neochota poslúžiť a pomôcť. Ako sa stať poslušným?

– Nauč sa, aby evanjelium bolo pre teba každý deň vzťažným bodom v živote.- Počúvaj duchovného sprievodcu, a ak ho nemáš, tak si ho nájdi.- Preži časť svojho času na kolenách pred Pánom, aby si ho mohol počuť a posilnil svoju ochotu počúvať jeho slovo.- Buď k dispozícii druhým.

Povzbudenie od dona Bosca: „Poslušný mladý človek sa stane svätým. Neposlušný sa vyberie cestou, ktorá ho privedie do záhuby.“

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.