6. deň deviatnika k Panne Márii Pomocnici – MÁRIA, VZOR KAŽDÉHO KRESŤANA

Prosím, povoľte marketingové cookies, aby sme vám mohli zobraziť toto video.
Súhlasím s používaním marketingových cookies

Mária, vzor každého kresťana

Mária nám pripomína Božiu perspektívu, pohľad nahor, aby sme sa nenechali zahltiť klamlivou naliehavosťou života, ktorá nás oberá o zmysel a vzďaľuje od otvorenia sa tajomstvu.

Máriina cesta veriacej ženy vedie do nebeskej slávy. Mária, ktorú Boh prijal do neba v plnosti jej bytia, sa naplno prejavuje ako Božie stvorenie obnovené milosťou; je blahoslavená, pretože skutočne uverila a celou svojou osobou prijala vykúpenie, ktoré Kristus prisľúbil a daroval všetkým ľuďom.

Komentár hlavného predstaveného

Skutočná mariánska úcta spočíva v tom, že svoje skutky konáme s Máriou, v Márii a pre Máriu. Nejde iba o ojedinelý skutok zbožnosti, ale o každodenný záväzok dať sa Bohu k dispozícii rovnako ako Mária a zveriť jej svoju cestu k Ježišovi. Presne tak, ako v Káne Galilejskej, kde Mária bola sprostredkovateľkou, aby od Ježiša prišlo dobré víno. Aj my sme pozvaní vložiť sa jej do rúk, aby sme sa dostali k nášmu Pánovi.

„S Máriou“ znamená brať si Máriu za vzor správania, radiť sa s ňou predtým, ako začneme konať, a dovoliť jej, aby formovala naše zámery podľa Ježišovej vôle. Don Bosco odporúčal, aby mladí ľudia každý deň recitovali 3 Zdravasy a prosili Máriu, aby ich viedla a pomohla im spasiť si dušu.
„V Márii“ znamená vnútorne rozjímať ako Mária, uchovávať Božie slovo v srdci a dovoliť, aby modlitba prešla cez Máriu, živý stánok, ktorá v sebe nosila Pána Ježiša. Naša modlitba sa takto stáva autentickejšou a účinnejšou.

Napokon, „pre Máriu“ znamená zrieknuť sa prílišnej lásky k sebe, aby sme Bohu vzdali slávu a uctili si Ho. Mária nás učí, že je to možné. Môžeme žiť pre Ježiša, ak budeme nasledovať príklad jej pokory a oddanosti. Aj my, podobne ako apoštol Ján, sme pozvaní prijať Máriu do svojho domu, naučiť sa s ňou žiť a odovzdať sa jej. Ona nám povie, ako žiť pre Ježiša, ako sa modliť k Otcovi a ako slúžiť bratom a sestrám. Nech nám tieto úvahy pomôžu prehĺbiť úctu k Márii, matke a vzoru každého kresťana.

Svedectvo

Ibrahim Diop, Senegal – nájdete vo videu (05:03)

Modlitba zverenia sa Panne Márii

Panna Mária, živý stánok Najvyššieho,
ty si vo svojom lone pripravila miesto pre Slovo.
Nauč nás prijímať a uchovávať Slovo v hĺbke nášho srdca a uvádzať ho do praxe.
Pravá žena, vzor života veriacich,
daruj nám úsmev pri každom geste lásky, ktoré sme schopní urobiť.
Daj, aby sme boli schopní „nakaziť“ tých,
ktorí žijú vo vnútornom smútku alebo úzkostlivej osamelosti.
Osloboď nás od rezignácie tvárou v tvár ľudskému utrpeniu,
falošným istotám a potešeniam, ktoré otupujú dušu.
Daj, aby sme sa pri pohľade na teba naučili vystúpiť zo seba samých
a vychádzať v ústrety našim bratom a sestrám v núdzi, najmä mladým.
Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.