8. deň deviatnika: DIAMANT ČISTOTY

Schopnosť milovať usporiadaným spôsobom

29. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 2 dni

Sen dona Bosca nás varuje: Namiesto Čistoty: Žiadostivosť a svetácky život.

Hodnota diamantu

Sexualita je sila, ktorá je prítomná v celom našom bytí, preniká všetky naše schopnosti a činnosti, je základnou podmienkou nášho života ako ľudských osôb a utvára naše správanie a konanie. Myslenie, chcenie, cítenie a aj samotná viera, nádej a láska sa vyjadrujú podľa sexuálneho odlíšenia. Sexualita sa vzťahuje na mužské alebo ženské správanie ľudskej osoby a na vlastnú orientáciu muža voči žene a naopak. Ak má človek jasnú túto skutočnosť, otvára sa mu krásny horizont dialógu a vzťahov skutočnej lásky. Čo je teda vlastne čistota? Je to sila, ktorá dovoľuje milovať ako osoby, ktoré majú pohlavie. Čistota robí sily sexuality a lásky pravdivými, pričom ich dáva do služby vzťahov, solidarity a spoločenstva. Kresťan je ten, ktorý sa učí ovládať a usmerňovať sexuálne impulzy k harmonickému životu. Tento proces nie je automatický a nie je ani ľahký. Milovať neznamená len plodiť život, ale aj odovzdať život. Je to veľkodušnosť, ktorá sa stáva darom.

A čo hovorí Božie slovo?

Počuli ste, že bolo povedané: „Nescudzoložíš!“ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. (Mt 5, 27 – 30)

Riziká a pokušenia

Skutočnosť sexuality je dobrá, pekná a svätá, lebo Boh ju vložil do našej telesnosti, netreba sa jej báť. Ale zároveň je to veľmi krehká, delikátna skutočnosť, ktorá je však na tenkom ľade a môže sa ľahko prevaliť a spôsobiť človeku vážne problémy. Mnohí mladí si v tejto oblasti ubližujú. Hazardom je, že zľahčujú sexualitu alebo ju redukujú len na neškodný konzum. Sexualita prežívaná len pohlavne a nadivoko človeka vždy nejakým spôsobom rozkladá a ubližuje mu. Ako rásť v čistote?

– Predovšetkým treba pestovať osobný vzťah s Ježišom Kristom.- Rešpektovať blížneho, najmä opačné pohlavie.- Budovať priateľstvo a spoločenstvo so skupinami, ktoré zdieľajú hodnotu čistoty.- Usilovať sa o tvorivosť v tom, čo robíme, a v našej práci.-Byť obozretný a opatrný pri používaní internetu!

Povzbudenie od dona Bosca: „Najväčším a najsilnejším strážcom čistoty sú myšlienky na Božiu prítomnosť.“

Modlitba k donovi Boscovi  

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.