Ako animátori chceme vytvárať moment prijatia počas celého stretnutia R13

(Bratislava, 26. júla 2013) – Latinskoamerický kontinent v súčasnosti už po druhý raz hostí prebiehajúce Svetové dni mládeže (SDM). Do brazílskeho Ria de Janeira vycestovalo okolo 210 Slovákov. Pre tých, ktorí sa do Ria nedostali, pripravila Rada pre mládež a univerzity KBS možnosť zažiť SDM jedinečným spôsobom doma na Slovensku. Paralelne so SDM prebieha v Ružomberku Národné stretnutie mládeže R13. Ako sú do tohto podujatia zapojení slovenskí saleziáni a mladí? Spýtali sme sa saleziána Pavla Degra, zodpovedného za pastoráciu mládeže.

Prečo sa ty ako zodpovedný za pastoráciu podieľaš na organizácii tohto podujatia?

Pred dvoma rokmi, po Svetovom stretnutí mládeže v Madride, som stretol viacerých mladých, ktorí o tejto akcii s nadšením rozprávali. Počúval som, ako hovorili o priateľskej atmosfére, momentoch spoločnej modlitby, svedectvách… Hoci som sa v roku 2011 nezúčastnil na Svetových dňoch mládeže, nakazili ma svojím nadšením. Už vtedy som si povedal, škoda, že budúce stretnutie mládeže bude tak ďaleko, v Brazílii. Mnohí tam nebudú môcť cestovať.Začiatkom roka 2012 som sa dopočul o myšlienke zorganizovať Národné stretnutie mládeže na Slovensku pre mladých, ktorí sa do Ria nedostanú. Oslovil som teda vedúcich saleziánskych oratórií a šestnásti vyjadrili tomuto projektu podporu a chuť zapojiť sa. Vtedy som sa rozhodol, že sa stanem členom organizačného tímu, ktorý vznikol v septembri 2012 na stretnutí Rady pre mládež a univerzity pri KBS.

Ako prispejú slovenskí mladí zo saleziánskych stredísk k akcii R13?

Cieľom celého podujatia je umožniť mladým stretnutie s Kristom skrze mladú Cirkev; zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov a roznietiť v mladých túžbu po evanjelizácii podľa vzoru sv. Cyrila a Metoda. Mladí, nielen zo saleziánskej rodiny, chcú prispieť k naplneniu tohto cieľa tým, čo je pre nich charakteristické: stretkami a rodinnou atmosférou. Ako animátori chceme vytvárať moment prijatia počas celého stretnutia a viesť v skupinách dve katechézy.

Čo z programu môžeš prezradiť? Na čo sa môžu mladí tešiť?

Na duchovný a kultúrny program, ktorý bude podobný ako na Svetových dňoch mládeže v Riu, teda napríklad krížová cesta, katechézy, Expo povolaní (tzv. prehliadka povolaní)… Najdôležitejšia sa mne osobne zdá atmosféra priateľstva, v ktorej bude možnosť stretnúť sa s mladými ľuďmi a zatiahnuť na hlbinu vo vzťahu s Bohom.

Vnímaš, že slovenská Cirkev je do tohto projektu zapojená?

Momentálne žijeme vo veľmi rýchlej dobe, ponuka je široká. Každý z nás má možnosť voľby. Do organizácie sa zapájali ľudia z rôznych spoločenstiev, diecéz a reholí. Šírilo sa to postupne ako plamienok z veľkonočnej sviece počas Veľkonočnej vigílie. Aj ja sám som zvedavý, aký veľký plameň sa rozhorí 26. až 28. júla v Ružomberku.

Oficiálna modlitba Svetových dní mládeže 2013

Otče, poslal si svojho večného Syna, aby spasil svet, a vybral si mužov a ženy, aby skrze neho, s ním a v ňom ohlasovali evanjelium všetkým národom. Daj, aby z tvojej milosti na tvárach všetkých mladých ľudí žiarila radosť z toho, že môžu byť z moci Ducha Svätého evanjelizátormi, ktorých potrebuje Cirkev v treťom tisícročí.

Kriste, Spasiteľ ľudstva, tvoja socha s otvoreným náručím na vrchu Corcovado víta všetkých ľudí. Vo svojej veľkonočnej obete si nás v Duchu Svätom priviedol k synovskému stretnutiu s Otcom. Mladí ľudia, ktorí sa sýtia Eucharistiou, počúvajú tvoje slovo a stretajú ťa vo svojich blížnych, potrebujú tvoje nekonečné milosrdenstvo, aby dokázali kráčať po cestách sveta ako učeníci a misionári novej evanjelizácie.

Duch Svätý, láska Otca a Syna, žiarou svojej pravdy a ohňom svojej lásky zošli na všetkých mladých svoje svetlo, aby podnietení skúsenosťou zo Svetových dní mládeže prinášali do všetkých kútov sveta vieru, nádej a lásku a stali sa budovateľmi novej kultúry života a pokoja, hrdinami nového sveta.Amen.

Zhováral sa: Maroš Peciar, SDBFoto: www.rio13.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.