Biskup Forgáč vysvätil dvoch saleziánov za kňazov: Najviac pozornosti si zaslúži jeden Pastier

(Košice, 27. júna 2022) – Košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč vysvätil 25. júna v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach Jána Butkovského a Daniela Holúbeka za kňazov.

Provinciál saleziánov don Peter Timko na úvod slávnosti privítal otca biskupa medzi desiatkami saleziánov, členmi saleziánskej rodiny, mladými a všetkými prítomnými, ktorí sa zišli, aby vytvorili modlitbové spoločenstvo, a tak sprevádzali budúcich novokňazov.

Po bohoslužbe slova boli predstavení kandidáti na kňazstvo a otec biskup sa im v homílii prihovoril slovami: „Veľa pozornosti sa bude dnes i v prvých dňoch vášho kňazstva sústreďovať na vás samotných. (…) Avšak evanjelium, ktoré ste si sami vybrali, teda evanjelium o Dobrom pastierovi, nám vehementne pripomína, že najviac pozornosti si zaslúži a najviac dôležitsti má jeden Pastier – vzkriesený Ježiš Kristus. My všetci, kňazi i veriaci si s pokorou uvedomujeme, že tomuto jedinému Pastierovi, každý svojím dielom, skromne pomáhame v šírení, ohlasovaní a uživotnení evanjelia.“

Ježiš o sebe v tomto evanjeliovom úryvku od apoštola Jána hovorí aj ako o bráne. Otec biskup vysvetlil, že chudobnejší pastieri za Ježišových čias v ovčincoch nemali vráta, a keď bolo v noci treba strážiť stádo, jeden z pastierov si sadol do otvoru v ohrade, aby strážil, a tak sa sám stal bránou. „O chvíľu prejdete sviatostným spôsobom cez bránu, ktorou je on sám. Nechajte sa ním preniknúť, presiaknuť, naplniť. A potom často vchádzajte i vychádzajte cez tieto vráta, aby ste čo najviac prechádzali cez Krista a uvidíte ešte väčšie veci ako tieto. Len nezabudnite, že každá vďaka za to patrí Kristovi.“  

Daniel a Ján potom zložili sľub poslušnosti, ktorým sa dali plne k dispozícii Kristovi a Cirkvi a vložili svoje zopäté ruky do rúk otca biskupa, čím naznačili, že sú ochotní podriadiť sa vôli svojho ordinára provinciála. Po prosbe k svätým o pomoc nasledovala vlastná časť kňazskej vysviacky, v ktorej vkladaním rúk a prednesením konsekračnej modlitby biskup odovzdal saleziánom kňazskú moc.

Na záver svätej omše sa novokňazi poďakovali rodičom, otcovi biskupovi, provinciálovi, svojím formátorom, sestrám saleziánkam, miestnej saleziánskej komunite a všetkým, ktorí sa pričinili o priebeh slávnosti. Ako prejav vďačnosti udelili svoje novokňazské požehnanie najskôr svojmu svätiteľovi, a potom všetkým prítomným a tým, ktorí boli duchovne spojení so slávnosťou.  

Ján Butkovský bude ako novokňaz pôsobiť v saleziánskom stredisku v Žiline. Primičnú sv. omšu odslúžil na druhý deň po vysviacke v rodných Michalovciach. Daniel Holúbek začne svoju kňazskú službu v košickom saleziánskom stredisku na Troch hôrkach. Primičnú sv. omšu bude sláviť v nedeľu 10. júla v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Bratislave o 9:30 hod.

red.Foto: Jakub Petrovský

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.