Blíži sa Generálna kapitula: hodnotenie európskych regiónov

(Rím, Taliansko, 25. októbra 2013) – V procese prípravných prác na Generálnu kapitulu sa koordinátori rôznych saleziánskych regiónov podelili o niektoré reflexie na situáciu v Kongregácii. Dnes uvádzame počiatočné zhodnotenia troch regiónov v Európe s príspevkami od dona Stefana Martoglia (Taliansko Stred a Východ), dona Luisa Onrubia (Európa Západ) a dona Mareka Chmielewskeho (Európa Sever).

Tri európske regióny reprezentujú kolísku, z ktorej sa saleziánska charizma rozšírila do piatich kontinentov. Okrem Starého kontinentu zahŕňajú aj Stredný Východ a saleziánske komunity v severnej Afrike. Nachádza sa v nich približne 600 komunít a takmer 6000 saleziánov s večnými sľubmi, tiež okolo 60 novicov.

Aký je stav kongregácie v troch európskych regiónoch v oblastiach, s ktorými sa stretávajú: potreby mladých ľudí, spoločnosti a Cirkvi?

Don Martoglio: Sme v štádiu reflexie a vývoja. Pýtame sa sami seba otázky o svojom povolaní, spolupráci s laikmi a využití našich diel. Sú to výzvy, ktoré sa pokúšame adresovať vo vernosti typickým charakteristikám saleziánov: oratórium, výchova v školách, vnímavosť na chudobných. Stále máme veľa saleziánskych diel, no s vysokým vekovým priemerom. Teraz, oveľa viac ako v minulosti, spolupracujeme s diecézami a saleziánskou rodinou.

Don Chmielewski: Severná Európa je veľmi komplexná. Pozostáva z troch oblastí: oblasť Atlantiku, oblasť Poľska, ktorá teraz zahŕňa aj Byzantínsku Ukrajinu a oblasť zvanú CIMEC, pozostávajúcu z Balkánskych teritórií, Českej republiky a Slovenska. Je tu kultúrna rozmanitosť, dokonca rozličnosť rítov. Spoločnou črtou je vernosť Bohu a saleziánskej charizme. Vo vzťahu k spoločnosti je tu istá ambivalencia: na jednej strane cítime dopad sekularizácie spoločnosti. Niekedy sú tu určité zákony a aj keď sa ich snažíme rešpektovať, protestujeme proti nim na kultúrnej úrovni. Na druhej strane, často máme dobré vzťahy s niektorými inštitúciami pri spolupráci na rôznych projektoch. Dokonca aj vo vzťahoch k Cirkvi sú rozdiely. V severnej Európe máme dobré postavenie, zatiaľ čo napríklad v Poľsku je stále málo spolupráce.

Don Onrubia: Snažíme sa niesť odkaz, ktorý sme zdedili. Naša charizma je stará sto rokov. Sme v sekularizovanej spoločnosti, s menším počtom saleziánov a vyšším vekovým priemerom… Ale snažíme sa priniesť nádej do našich oratórií, mládežníckych skupín, škôl a mládežníckych centier, kde je meno dona Bosca známe a uznávané ľuďmi i Cirkvou. A ak nám pokles povolaní dáva príčinu k znepokojeniu, vedie k lepšej formácii laikov, k venovaniu väčšej pozornosti rodinám a tiež saleziánom, ktorí sú presvedčenejší a vedomí si svojho poslania.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.