Boží služobník Titus Zeman má povesť mučeníka

(Vajnory, 7. januára 2014) – „O Titusovi Zemanovi môžeme hovoriť ako o Božom služobníkovi s povesťou mučeníka, tak nám to bolo povedané z Kongregácie pre kauzy svätých,“ povedal na spomienkovom stretnutí vo Vajnoroch v nedeľu 5. januára vicepostulátor procesu blahorečenia Titusa Zemana, don Jozef Slivoň.

Pri príležitosti jeho nedožitých 99. narodenín, ktoré pripadli na 4. januára, sa v rodisku Titusa Zemana stretlo vyše sto jeho ctiteľov: príbuzní, rodáci Vajnorčania, a tiež viacerí členovia saleziánskej rodiny, vrátane provinciála saleziánov, dona Karola Maníka, a provinciálky sestier saleziánok, sr. Jany Kurkinovej.

Po krátkej modlitbe vďačnosti vo farskom kostole, kde sú uložené ostatky Božieho služobníka Titusa Zemana, sa prítomní presunuli k jeho hrobu a pomodlili sa tam za neho. Nasledovala prednáška vicepostulátora dona Slivoňa na tému Spiritualita Titusa Zemana. Prítomným v sále farského Klubu Titusa Zemana poukázal na hlbokú ľudskosť i na hlboký vzťah k Bohu, ktoré Boží služobník prežíval. „Základom toho ´ľudského´ bol pevný charakter, ktorý sa prejavoval v múdrosti, čestnosti, pravdovravnosti, spravodlivosti, v miernosti a vo veľkej morálnej sile. Základom toho ´Božieho´ bola hlboká viera v stálu prítomnosť dobrotivého Boha.“

Centrom témy bolo uvažovanie nad saleziánskou spiritualitou, ktorú don Titus prijal a naplno prežíval. Don Slivoň rozvinul túto dimenziu do siedmych bodov, ktoré boli súčasťou duchovného života Božieho služobníka:1. Bol dobrým pastierom, ktorému záležalo na každej ovečke2. V centre jeho úsilia bola pastoračná láska a túžba zachraňovať, sprevádzaná mladíckym dynamizmom.3. Uskutočňoval preventívny systém – pravdy vysvetľoval, ponúkal prostriedky milosti a vždy dal pocítiť otcovskú a priateľskú starostlivosť. 4. Vedel sa zriekať a neúnavne pracovať. 5. Až do posledného dychu patril saleziánskym adresátom.6. Bol príkladný v odpúšťaní.7. Posilu a istotu čerpal z hlbokého vzťahu s Pánom Ježišom v Eucharistii a dôverujúc  Panne Márii Pomocnici.

Ako zhrnutie vicepostulátor don Slivoň uviedol: Titus Zeman „chcel ísť za Ježišom a preto bol ochotný zaprieť seba samého, vziať svoj kríž a nasledovať ho až po smrť; keď sprevádzal emigrujúcich bohoslovcov bol si vedomý toho, že ho to môže stáť aj život, bol odhodlaný pre mučeníctvo z lásky k Bohu a blížnym. A napokon v láske k blížnym bol milosrdný, empatický a vynaliezavý, lebo mu išlo o ich záchranu.“

Provinciál saleziánov krátko predstavil niektoré aktivity, ktoré skupina mladých spolubratov rozvíja, aby sa poznanie o živote a povesť mučeníctva dona Titusa šírili aj medzi mladšou generáciou. Prítomných krátko pozdravila aj provinciálka sestier saleziánok.

Pani Helena Barátová, ktorá spolupracuje na procese blahorečenia, poinformovala prítomných o niektorých veciach z priebehu rímskej fázy procesu, najmä o tom, čo je a z čoho sa skladá tzv. Pozício, súhrnný dokument o kandidátovi blahorečenia. Práve na tomto dokumente sa aktuálne v Ríme pracuje.

Prekvapivou informáciou bol aj fakt, že v nedeľnom vydaní 5. januára 2014 denník Nový čas zaradil dona Titusa Zemana medzi 50 osobností slovenských dejín, popri ďalších kňazoch ako Anton Bernolák, Andrej Hlinka či Jozef Murgaš. Denník paradoxne do tejto zostavy osobností dal aj Gustáva Husáka, ktorý osobne dostal správy od Štátnej bezpečnosti o dianí na pohrebe Titusa Zemana, 11. januára 1969 vo Vajnoroch.

Titus Zeman zomrel pred 45 rokmi v Bratislave – Vajnoroch 8. januára 1969. Viac o Božom služobníkovi ako aj o jeho procese blahorečenia prináša stránka www.tituszeman.sk.

rhsdb, foto autor a Katarína Berešová FMA

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.