Budúcnosť saleziánskej prítomnosti v Jakutsku

(Sibír, 12. novembra 2012) Od augusta do októbra tohto roku strávil člen provinciálnej rady saleziánov, don Pavol Michalka v Rusku, na Sibíri. Cieľom jeho návštevy boli misijné domy v Jakutsku a v Aldane. Keďže od septembra 2012 tieto diela patria opäť pod správu Slovenskej provincie, bolo potrebné nanovo preskúmať a prehodnotiť našu činnosť, aby naša saleziánska prítomnosť na Ďalekom východe bola i naďalej apoštolsky účinná v ohlasovaní Ježiša Krista v duchu dona Bosca.

V roku 1991 vtedajší otec provinciál don Kaiser povedal spolubratom, ktorých vysielal na Sibír: „Vašou úlohou je prešliapať cestu!“ Traja bratia don Daniel Pravda, don Jozef Tóth a don Juraj Kyseľ začínali saleziánske dielo najskôr v Aldane. V Jakutsku, v hlavnom meste Jakutskej republiky, sa dielo začínalo trvalou prítomnosťou saleziánov o dva roky neskôr. Vznikla farnosť, oratórium a mládežnícke stredisko, prebiehala katechizácia a mnohé prázdninové aktivity pre deti a mládež, navštevovali sa školy. V roku 2008 bol posvätený kostol. 

Za toto obdobie až do súčasnosti sa v tejto misii vystriedalo viacero spolubratov: 16 zo Slovenska, 3 z Poľska, 3 diecézni kňazi z Kórey, niekoľko sestier VDB, tiež saleziánok spolupracovníčok a desiatky misijných dobrovoľníkov. V roku 2001 však boli v Rusku utvorené také hierarchické štruktúry rímsko-katolíckej cirkvi, ktoré priniesli výrazné napätie s pravoslávnymi a negatívnu vízovú politiku štátu voči misionárom. Od 1. septembra roku 2011 boli tieto dva misijné domy hlavným predstaveným donom Chavezom opäť pričlenené k našej provincii, čo nás pobáda zamyslieť sa nad tým, aké kroky treba podniknúť, aby sa tu saleziánska charizma mohla naplno rozvinúť. 

Jednou z dôležitých štruktúr prítomnosti saleziánov by mohla byť farnosť, ktorá by mala zabezpečovať duchovnú službu veriacim cez príťažlivú katechizáciu a evanjelizáciu a kvalitnú prípravu a slávenie sviatostí. Veľa dobra sa dá urobiť aj hlbším štúdiom jakutštiny a jazykov ostatných tamojších pôvodných národov, ich kultúry a histórie. Mimoriadne aktuálna pre pastoráciu sa javí oblasť rodiny. Ponukou kurzov pre upevnenie rodín, pre kvalitnejšiu rodičovskú výchovu a pre prípravu mladých na život v manželstve by sa mohlo odpovedať na jeden z najaktuálnejších problémov súčasného Jakutska. Nemali by sme zanedbať výchovno-evanjelizačné ponuky pre mládež cez oratórium a mládežnícke stredisko so svojimi činnosťami. 

Misia v Jakutskej republike je pre saleziánov veľkou Božou výzvou, ako na to upozornil vo svojej záverečnej správe z mimoriadnej vizitácie tohto roku aj náš hlavný predstavený don Chavez. Najväčším bohatstvom, ktoré môžu saleziáni ponúknuť, je viera a saleziánska charizma dona Bosca. Naliehavou výzvou misie sa javí potreba schopného personálu. V neďalekej budúcnosti sa otvára veľké pole pôsobnosti aj pre prítomnosť laikov – mladých dobrovoľníkov dobre pripravených, ovládajúcich ruský jazyk, schopných poslúžiť v technických oblastiach ale najmä pri evanjelizácii. Mimoriadne aktuálna sa javí aj prítomnosť manželských párov, možno celých rodín, schopných svedčiť o rodinnom živote, tiež schopných dať ponuky kurzov súvisiacich s rodinou.

Chcem poďakovať Pánovi za úžasné milosti, ktorými ma obdarovával počas môjho pobytu na Sibíri, i vám, spolubratom, saleziánskej rodine i všetkým ostatným ľuďom, ktorí ste ma sprevádzali svojimi modlitbami a obetami.     

2012_11_12_sibir_1.jpg

2012_11_12_sibir_3.jpg

 

 

Pavol Michalka, sdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.