Chlapci z centra Kala-Kala odkazujú: Si super Slovensko. Ďakujeme!

(Bratislava, 26. septembra 2014) – Občianske združenie SAVIO ďakuje všetkým partnerom a darcom, ktorí pomohli a finančne prispeli počas verejnej zbierky Tehlička v tomto roku.

Cieľom 9. ročníka verejnej zbierky bolo vyzbierať finančné prostriedky na podporu aktivít, vzdelávacieho programu a dobudovanie centra pre deti ulice Kala-Kala v Angole. Podporiť zbierku bolo možné do 31. júla 2014.

Do verejnej zbierky Tehlička sa zapojilo 148 materských, základných a stredných škôl a takmer 25 mládežníckych a ďalších organizácií v obciach a mestách na celom Slovensku. Dobrovoľníci SAVIO o. z. pre nich pripravili sprievodné aktivity a materiály. Široká verejnosť sa mohla zapojiť darovaním online prostredníctvom www.tehlicka.sk, zaslaním SMS, vkladom či prevodom finančného daru na bankový účet. Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 86 520,74 EUR. Náklady na konanie zbierky tesne presiahli 16 percent. Čistý výnos 72 626,20 EUR na podporu aktivít, vzdelávacieho programu a dobudovanie centra pre deti ulice Kala-Kala bol odoslaný na účet projektových partnerov SAVIO o. z., ktorými sú Saleziáni dona Bosca 19. augusta 2014. Miestna saleziánska komunita je zárukou, že finančné prostriedky budú správne použité.

SAVIO o. z. od roku 2005 podporuje rozvojové projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie predovšetkým detí a mladých ľudí. Na Slovensku rozvíja dobrovoľníctvo a zvyšuje citlivosť na potreby druhých ľudí žijúcich v chudobe. SAVIO o. z. patrí do širokej rodiny saleziánskych organizácií na Slovensku.

 

 

Viac na www.savio.sk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.