Ctiť si Eucharistiu a Máriu Pomocnicu – už 150 rokov

(Bratislava, 17. apríla 2019) – Ako osobitný prostriedok na „šírenie úcty k Najsvätejšej sviatosti a k Panne Márii Pomocnici kresťanov“ založil don Bosco Združenie Márie Pomocnice (ADMA). Vzniklo pred 150 rokmi, a to 8. apríla 1869 v Turíne.

ADMA (Associazione di Maria Ausiliatrice) – Združenie Márie Pomocnice – je spoločenstvo veriacich ľudí, ktorí prežívajú, rozširujú a prehlbujú úctu k Eucharistii a k Panne Márii Pomocnici tak, ako to ponúka sen dona Bosca „O dvoch stĺpoch“.

Don Bosco založil toto Združenie rok po posvätení Chrámu (dnes Baziliky) Márie Pomocnice v Turíne. Po reholi saleziánov bola ADMA druhou organizáciou ľudí, ktorú založil don Bosco pre pokračovanie a šírenie svojho diela. Chcel zapájať čoraz viac ľudí doduchovnosti a poslania saleziánskej kongregácie.

ADMA ponúka svojim členom cestu posväcovania a apoštolátu v duchu dona Bosca, a to najmä prostredníctvom prežívania adorácie Najsvätejšej Oltárnej sviatosti a úprimnej oddanosti Panne Márii Pomocnici. Členovia majú podiel na odpustkoch, vyplývajúcich z členstva v Združení, ale aj na dobrách celej saleziánskej rodiny. Okrem toho majú podiel na účinkoch liturgie a modlitieb, ktoré sa konajú v Bazilike Márie Pomocnice v Turíne.

Členovia Združenia sa usilujú o úctu k Márii Pomocnici najmä životom podľa evanjeliaa každodenným nasledovaním jej čností: od vytvárania kresťanského prostredia lásky vo vlastných rodinách až po konkrétnu pomocrodinám v núdzi a iným chudobným. Dôležitou úlohou členov je aj povzbudzovať k živej viere ľudí vo svojom okolí. Každodennou modlitbou vyprosujú Cirkvi a zvlášť saleziánskej rodine nové kňazské, rehoľné i laické povolania. Špeciálnou črtou Združenia je obnovovať a oživovať mariánske pobožnosti, najmä modlitbu svätého ruženca, spomienku na Pannu Máriu Pomocnicu vždy 24. v mesiaci i modlitbu deviatnikov pred mariánskymi sviatkami.

O prijatie do Združenia môžu požiadať všetci pokrstení katolíci, ktorí majú aspoň 18 rokov. Formačná príprava trvá približne rok a uskutočňuje sa v domoch saleziánov alebo sestier saleziánok.

ADMA mladých je životný projekt pre mladých kresťanov, ktorí túžia kráčať k svätosti. Tento projekt stojí na úcte k Eucharistii a na dôvere k Panne Márii Nepoškvrnenej Pomocnici. ADMA povzbudzuje mladých žiť v Máriinej škole evanjelium lásky vo veľkodušnej službe najmä najbiednejším a najnúdznejším.

ADMA NA SLOVENSKU

Na Slovensku má Združenie aktuálne 107 členov. Najprv vzniklo v Prešove v roku 1996 pod vedením dona Jána Zaušku. Neskôr pribudli skupiny ADMY v Michalovciach (2004), v Námestove (2009) a v Dubnici nad Váhom (2015). Pri 150. výročí založenia ADMYna púti do Turínazložia 6. mája v Bazilike Márie Pomocnice prísľuby ôsmi noví členovia Združenia z Banskej Bystrice i z Michaloviec.

Oslavy 150. výročia založenia sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 25. mája v Dubnici nad Váhom, kde bude o 10.00 hod. svätá omša v Kostole svätého Jakuba a po nej kultúrny program.

Gabriela Bauerová FMA

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.