Desať rokov od smrti dona Andreja Dermeka

(Bratislava, 22. novembra 2013) – V piatok 22. novembra 2013 uplynulo desať rokov od smrti vzácneho slovenského saleziána, provinciála, pedagóga, kňaza dona Andreja Dermeka.

Prinášame text nekrológu, ktorý bol uverejnený v časopise Don Bosco dnes v januári 2004.

Don Andrej Dermek SDB

* 27. novembra 1914, Unín+ 22. novembra 2003, Pezinok

Don Andrej Dermek sa narodil v Uníne na Záhorí ako štvrtý – najmladší syn. Unín je blízko Šaštína a preto celá obec chodievala dvakrát do roka na púť ku Sedembolestnej. Tu mal možnosť zblízka spoznávať saleziánov a ich prácu.

Otec neskôr prejavil ochotu, že by rád dal jedného syna na štúdiá do šaštínskeho gymnázia. Po zaváhaní staršieho brata Františka tam napokon išiel mladší Andrej. Bolo to v roku 1927 a túto chvíľu považoval za dôležitý okamih vo svojom živote, kedy ho Pán Boh nasmeroval pre budúci život kňaza a rehoľníka.Po piatej triede v roku 1932 vstúpil do noviciátu u saleziánov v Hronskom Beňadiku a po jeho skončení zložil sľuby. Vo filozofických štúdiách pokračoval vo Fryštáku a v Ostrave. Potom bol na asistencii medzi chlapcami. Rok v Šaštíne a dva roky v Trnave.

Teológiu ho vtedajší pán inšpektor Bokor poslal študovať na Gregoriánsku univerzitu do Ríma. Medzitým však prišla vojna a pán inšpektor ho povolal na Slovensko. Štúdiá dokončil v Bratislave a v roku 1942 bol v Šaštíne vysvätený za kňaza.

Ako kňaz začal vyučovať saleziánskych študentov teológie Nový zákon najprv v Beňadiku a neskôr vo Svätom kríži nad Hronom. Tam bol až do roku 1950, kedy komunisti zlikvidovali všetky mužské rehole. Nasledovali roky totality. Najprv bol sústredený v Šaštíne, potom v Podolínci. Z Podolínca sa mu podarilo ujsť, pretože mal plán emigrovať do zahraničia a organizovať tam štúdiá saleziánskych bohoslovcov zo Slovenska. Vo februári 1951 mal v jednej skupine (pod vedením dona titusa Zemana, dnes už Božieho služobníka – pozn.red.) prejsť cez rieku Moravu do Rakúska, ale pri tomto pokuse ich chytili. Don Dermek dostal 14 rokov. Nasledovali väznice: Leopoldov, Ilava, Mírov, Valdice, Jachymovsko.

V roku 1960 ho po amnestii podmienečne prepustili. Zamestnal sa u vodárov v Pezinku ako skladník. Po smrti dona Bokora bol v roku 1968 tajne menovaný za provinciála saleziánov na Slovensku a v tejto funkcii bol do roku 1981. Horlivo pracoval v podzemnej Cirkvi najmä v príprave a vo výchove nových kandidátov na kňazstvo. Pripravoval mnohé duchovné cvičenia pre bohoslovcov, sestričky, laikov a venoval sa duchovnému sprevádzaniu. Po páde totality prednášal Nový zákon na bohosloveckej fakulte v Bratislave. Spracovával dejiny šaštínskeho kláštora a usporiadal vyše sedemdesiat formačných konferencií na rozličné témy. So stúpajúcim vekom a so zhoršujúcim sa zdravotným stavom sa neskôr presťahoval do Charitného domu v Pezinku, kde ostal až do posledných dní svojho života. Pán si ho povolal do večnosti 22. novembra 2003 vo veku 88 rokov. Saleziánom bol 70 rokov a 61 rokov slúžil Cirkvi ako Kristov kňaz.Jozef Kupka SDB

 

Životopisné dáta dona Andreja Dermeka

27. novembra 1914 sa narodil v Uníne1927 začal študovať na gymnáziu v Šaštíne1932 vstúpil do saleziánskeho noviciátu5. augusta 1933 zložil prvé rehoľné sľuby23. júla 1938 zložil doživotné rehoľné sľuby5. apríla 1942 bol v Šaštíne vysvätený za kňaza 14. apríla 1950 internovaný v Podolíncivo februári 1951 sa neúspešne pokúsil o útek cez Moravuodsúdený na 14 rokov väzenia1960 podmienečne prepustený na amnestiu1968 bol na šesť týždňov v Taliansku, prijal ho pápež Pavol VI., bol menovaný za inšpektora1968 – 1981 inšpektor saleziánov na Slovenskupo 1990 prednášal Nový zákona RKCMBF UK v Bratislave7. apríla 2002 oslávil 60 rokov kňazstva v Kostole Márie Pomocnice v Bratislave22. novembra 2003 umrel v Pezinku27. novembra 2003 bol pochovaný v Šaštíne

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.