Deviatnik k donovi Boscovi – 4. deň

Už o niekoľko dní budeme sláviť sviatok nášho zakladateľa dona Bosca. Pri tejto príležitosti vychádza deviatnik saleziána Františka Kuboviča, ktorý je zameraný na Heslo hlavného predstaveného.

Nech týchto deväť dní spoločnej modlitby nám všetkým pomôže vymodliť si od dona Bosca umenie svedčiť svojím životom o evanjeliu radosti a múdro vychovávať. Don Chavéz nám k tomu odporúča: "Žime jednoducho. Milujme nezištne. Starajme sa o druhých seriózne. Hovorme láskavo."

4. deň – Výchova je vecou srdca

25. január – do sviatku dona Bosca ostáva 6 dní

Zamyslenie:Vychovávať dnes nie je ľahké. Či chceme alebo nechceme, každý z nás je istým spôsobom vychovávateľom. Stretáme sa so spolužiakmi, s rôznymi ľuďmi a svojím štýlom života vplývame na ich životy a na okolie. Ako kresťania sa nechávame vychovávať Ježišovou láskou, ktorá nachádza svoj prameň v jeho srdci. Tým sa stávame pre tento svet svedkami, ktorí uverili a zároveň sú poslaní so zápalom zapaľovať a pozývať pre túto lásku aj druhých.

Don Bosco mal v sebe silné apoštolské nadšenie, ktoré ho pobádalo hľadať duše a slúžiť iba Bohu. Kvôli tomu zvolal k sebe rôznych ľudí; koordinoval a zlaďoval ich činnosti, rôznorodé dary, ba aj odlišné životné stavy a posvätné služby. Don Bosco mal oratoriánske srdce.

Bol to zápal, nadšenie, ochota dať k dispozícii všetky svoje zdroje, hľadanie nových foriem činnosti, schopnosť obstáť v skúškach, vôľa pozviechať sa po porážkach, pestovaný a šíriaci sa optimizmus.

Otázka:Uvedomujem si, že svojím životom sa dotýkam života ostatných?

Don Bosco:Chcete robiť dobrú vec? Vychovávajte mládež! Chcete robiť svätú vec? Vychovávajte mládež! Chcete robiť najsvätejšiu vec? Vychovávajte mládež! Chcete robiť Božskú vec? Vychovávajte mládež!

Sväté písmo:„Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 16 – 20)

Predsavzatie:Pokúsim sa dnes nadšene prežívať svoje kresťanstvo a pôjdem načerpať silu na svätú omšu z Eucharistie.

Modlitba k donovi BoscoviSvätý Ján Bosco,otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracovalpre spásu duší;buď nám vodcom,aby sme hľadalisvoje duševné dobroa spásu blížneho.Pomáhaj námplniť si dobre svoje povinnosti,premáhať náruživostia ľudské ohľady.Nauč násmilovať Sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicua Svätého otca, rímskeho pápeža.Vypros nám šťastnú hodinu smrti,aby sme prišli k tebe do neba.Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

 

2013_01_22_9rozhovor1.jpg
 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.