Deviatnik k donovi Boscovi – 5. deň

Už o niekoľko dní budeme sláviť sviatok nášho zakladateľa dona Bosca. Pri tejto príležitosti vychádza deviatnik saleziána Františka Kuboviča, ktorý je zameraný na Heslo hlavného predstaveného.

Nech týchto deväť dní spoločnej modlitby nám všetkým pomôže vymodliť si od dona Bosca umenie svedčiť svojím životom o evanjeliu radosti a múdro vychovávať. Don Chavéz nám k tomu odporúča: "Žime jednoducho. Milujme nezištne. Starajme sa o druhých seriózne. Hovorme láskavo."

5. deň – Statočný občan, dobrý kresťan

26. január – do sviatku dona Bosca ostáva 5 dní

Zamyslenie:Boh sa stal človekom, aby ho nielen vykúpil, ale v osobe Ježiša mu ukázal, aký má byť dokonalý človek. Ježiš žil ako každý jeden z nás a musel si plniť svoje povinnosti, pričom so sv. Jozefom do tridsiateho roku svojho života pracoval ako tesár. Zúčastňoval sa nielen náboženského, ale aj verejného života, ako o tom svedčí jeho návšteva na svadbe v Káne Galilejskej či platenie chrámovej dane. Boh chce, aby sme svet, ktorý stvoril a nám zveril, premieňali a posväcovali svojou prácou a snažili sa vniesť do spoločnosti vzťahy, ktoré sú inšpirované evanjeliovou láskou.

Don Bosco viac ráz vyslovil zámer vychovávať statočných občanov a dobrých kresťanov, aby tým naznačil všetko, čo mladí potrebujú na to, aby mohli naplno žiť ľudským a kresťanským životom: oblečenie, jedlo, bývanie, prácu, štúdium a voľný čas, radosť, priateľstvo, aktívnu vieru, Božiu milosť, cestu posväcovania, účasť na dianí v spoločnosti, začlenenie do spoločenstva Cirkvi.

Je aj našou úlohou dnes zasadzovať sa za to, aby ľudia boli citliví na otázky výchovy na poli politickom (prijímaním zákonov podporujúcich výchovu a mravnosť mládeže), spoločenskom (výchovou k ľudskejšiemu spolunažívaniu) a kultúrnom (premenou kultúry smrti na kul- túru života).

Otázka:Ako sa staviam ku spoločnosti? Len na ňu nadávam, alebo sa snažím niečo zmeniť v mojom okolí?

Don Bosco:Nechcem, aby moji synovia boli encyklopédie, nechcem aby moji stolári, kováči a krajčíri boli advokáti, a ani aby kníhtlačiari, viazači boli teológmi alebo filozofmi. O to menej túžim po tom, aby moji majstri a profesori študovali politické vedy ako keby sa mali stať ministrami. Mne stačí, keď každý bude vedieť to, čo sa ho týka.Sväté písmo:„Poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Máme platiť, či nemáme?“ Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: „Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!“ A oni priniesli. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Oni mu odpovedali: „Cisárov.“ A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ I obdivovali ho.“ (Mk 12, 13 – 17).

Predsavzatie:Dnes sa budem snažiť plniť si svoje občianske a pracovné povinnosti, pokúsim sa s niekým porozprávať o výchove. Svoje dnešné štúdium budem vnímať ako zodpovednú prípravu do života.

Modlitba k donovi BoscoviSvätý Ján Bosco,otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracovalpre spásu duší;buď nám vodcom,aby sme hľadalisvoje duševné dobroa spásu blížneho.Pomáhaj námplniť si dobre svoje povinnosti,premáhať náruživostia ľudské ohľady.Nauč násmilovať Sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicua Svätého otca, rímskeho pápeža.Vypros nám šťastnú hodinu smrti,aby sme prišli k tebe do neba.Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

 

2013_01_22_9rozhovor1.jpg
 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.