Deviatnik k rómskym bl. mučeníkom – 8. deň

Modlime sa dnes za svojho kňaza, rehoľnú sestru, aby bola medzi nami vzájomná úcta, prijatie a porozumenie.

(Na Slovensku pribudlo v minulom roku 48 novokňazov.)

Nikodém, popredný muž u Židov, prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh“ (Jn 3, 2). Nikodém bol židovský učiteľ, ale nechápal Boží plán, ktorý Ježiš hlásal. Ježiš mu preto pomáha otvoriť sa poznaniu Božej pravdy.

Keď Zefirín videl prichádzať biskupa alebo kňaza, hoci šiel po druhej strane cesty, vždy prešiel k nemu, aby ho pozdravil. Duchovných mal vo veľkej úcte. Emília mala s veriacimi ženami z katolíckeho spolku priateľský vzťah.

Pápež František hovorí:Nikto z nás nie je ostrov, sebestačný a nezávislí od iných. Tvoriť budúcnosť môžeme len spoločne, nikoho nevynímajúc.

Modlime sa:Pane Ježišu, ty si si vyvolil apoštolov a poveril si ich, aby viedli tvoju Cirkev a vysluhovali sväté tajomstvá. Ich pokračovateľmi sú biskupi a kňazi. Ďakujeme ti za všetky zasvätené osoby, ktoré si nám poslal do cesty a ktoré nás privádzajú k tebe. Ak je to tvoja vôľa, prosíme ťa za nové kňazské a rehoľné povolania aj z rómskeho národa. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.