Deviatnik k sviatku dona Bosca: Dobrotivosť dona Bosca

(Bratislava, 21. januára 2022) – Počas deviatich dní pred sviatkom dona Bosca (22.1. – 30.1.) ponúkame deviatnik saleziána Františka Kuboviča zameraný na dobrotivosť dona Bosca.

Deviatnik vo forme PDF

Saleziáni ako nositelia charizmy dona Bosca si na svojej poslednej 28. generálnej kapitule položili otázku: „Akými saleziánmi dona Bosca by sme mali byť pre dnešných mladých ľudí?“ Odpoveď na ňu nie je jednoduchá, najlepšie ju však spoznáme, ak sa zahľadíme na samotného dona Bosca. Nielen na jeho vonkajšie skutky a udalosti života – to by bolo málo. Je potrebné pýtať sa na zmysel a úmysel jeho konania. Salezián nemôže byť sám, ale má okolo seba spolubratov, mladých, animátorov, spolupracovníkov, sympatizantov, dobrodincov. Veľkosť svätca sa nemeria podľa toho, „koľko urobil“, ale ako jeho život vplýva na druhých, nakoľko ich zasiahne, ovplyvní a nasmeruje k Bohu a k blížnym. Svätosť dona Bosca je z tohto hľadiska veľmi plodná, lebo on a saleziáni pozitívne vstúpili do života mnohých ľudí. A to isté platí o mnohých animátoroch či mladých.

Pápež František si saleziána dnešnej doby predstavuje takto: „Salezián, ktorý sa vie pozerať okolo seba, vidí kritické situácie a problémy, čelí im, analyzuje ich a robí odvážne rozhodnutia. Je povolaný ísť na všetky periférie sveta a histórie, na periférie práce a rodiny, kultúry a ekonomiky, ktoré treba liečiť. Je vychovávateľ, ktorý prijíma slabosti detí, ktoré žijú na okraji spoločnosti a bez budúcnosti, skláňa sa nad ich ranami a zaobchádza s nimi ako dobrý samaritán. Od prírody je optimista, vie sa na mladých pozerať pozitívne realisticky. Ako hovorieval don Bosco, a platí to aj dnes, v každom z mladých, dokonca aj v tých najvzdorovitejších a nekontrolovateľných, treba rozpoznávať dobro, na ktorom treba trpezlivo a s dôverou pracovať.“    Je to výzva nielen pre saleziánov, ale pre všetkých, pre celú saleziánsku rodinu a mladých. Počas modlitby tohto deviatnika chceme objaviť a nadobudnúť si postoje, ktoré mal don Bosco k svetu, ľuďom a Bohu. Nech je pre nás učiteľom svätosti, aby aj náš život vedel ovplyvňovať v tom najlepšom zmysle slova životné príbehy tých druhých.

Úmysel, na ktorý sa chcem modliť tento deviatnik…

Prvý deň (22.1.) – Don Bosco a pokoraDruhý deň (23.1.) Don Bosco sa modlíTretí deň (24.1.)  Don Bosco a láska k povolaniam    Štvrtý deň (25.1.) Don Bosco a horlivosť za spásu duší    Piaty deň (26.1.) Don Bosco a ťažkosti Šiesty deň (27.1.) Don Bosco a nástrahy ZléhoSiedmy deň (28.1.) Don Bosco a chudobaÔsmy deň (29.1.) Don Bosco a túžba zachraňovať Deviaty deň (30.1) Don Bosco a jeho spolupracovníci

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.